Stories

LUNGKHAMNA MEIPI KHEN AH - X

LUNGKHAMNA MEIPI KHEN AH - X

 

Ka ngaihtuah khakna lam ngal ka lungsim tengteng pe gai vek mi kahihman in a chang in a hai mah ka bang hial sek hi. Huaiziak in ka sepna lam mah a lungluttak a om hithiat zawk ka sawm mai hi. Huai ka chih hang in politics veilou ka hituankei. Himahleh a hithei tan a kidek ka hilel zaw hi.

Hunte hong paizel in, assembly election bang leng a hong kizoukhe theita hi. Keileng ka sepna ah ginom tak in ka kuanzom tou zel a, ka loh bang leng march kha apan bangzahhiam in a hon khangsak a, ka kipak petmah. Nasep tha bang nuam tuan hi in ka thei hial hi.

Khatvei sun singpi dawn in kei kia in ka tukha hi. Pagin in lah sep  di poimoh om chi in a hon pawtkhiat san get hi. Huchih lai in ka lungsim ah Mawite a hong lang nawn hi. Amau' dawr a ka hohlai a singpi honna dawnsak uh bang ka ngaihtuahna ah a hong lut a, tua amah hong hoh hizenzen leh a nuamkei mah di chih bang kana ngaihtuah khemkhem a, a khenchia kizumsuah in, keikia om chilou din ka nui kha chemcham zel hi.

Singpi dawn khin, ka nou leng koihkhe man nailou, ngaihtuahna toh nuamtak a hun kana zat lai in, "Nuam sa na chia Uthang" chi a nuikawm a hong pau aw ging ka za a  ka et leh ka ngaihtuahna luahtu Mawite ana himawk. Lamdang salua in ka nou bang tawi kha letlawt den, gen masak di pen theilou in kana om poppop kha zozen a, nui cheuchau kawm in tutna ah hong tu chat hi.

Huchia a hong tut tak in, "hong lut inla  hong tu in" chih bek le ana genkha lou kahih lam ka thei phing hi.

Ka kisuanglah sim a, lah a kikhel ta. Singpi dawn in chih di lah, a singpi di om mawk lou. Ka nou hawm lah ka kiang a om gegu. Kisuanglah sim in ka ka mit bang  taise pian gualgual hi. Hon theisiam a hi ngeiding a, "singpi dawn khin, tomchik ka khawl sung ua ka hong vaksuk ahi. Tulai na vang lua a....."

Kei dot masak dia kilawm ngen hon gen ahihman in ka fellouh lam ka phawk khe thakthak zozen hi.

Ka lungsim guk in lah, "hiai ziak tak khawng ahi ka hon ngaih na" ka chi lungsim hi.

A tawp in keileng ka hong paukhe thei khong hi.

"Na damzel na maw Mawi? Tulai buaituak i hi diam a, i kihoukha ngei nawnkei a..."

"Tuma lak teng hitang lua inga, dawr ale kuanlou kahi Uthang. Tua chu dam chih di hita"

"Na aw le rashi ka chih mah ahi. Hehehe. A himhim inle, na damlouh lam le na hon hilh hetkei a"

"Hon hilh kha hetlou keimah ve. Ei buaina nengchik khawng a mi va suklungbuai khemkhem le ka chisim a eive. A hitak in, kuamah le dawr kuanlou unga. Huaiziak le hithou"

A hitak in, kei ana kidek luat nalam a a noplouhna le theilou ka hizaw. Ka lungsim genkhiat di bel tuhun tan in ka ngaingam kei lailai. Ka ngaihna leh itna bel a kiam naikei a, a kiam ngei tuankei ding.

"Tulai nasep a paihoih zel na maw Mawi?"

"Nasep di zaw tam mah e. Hilele kou tuni a dawr hong nawn pan kahi uh. Bangpen a pat di ahia chih le kithei zou kei veh aw haha. Dawr ana ap gawp a  huaiteng le kihah khin zou naikei e...."

Va hahpih din hoih kasa petmah a,  himahleh mi' nuai a na sem a kihihman in bangmah kigen ngamlou hi.

Huchia ka houlim lai in Pagin hong tung a, Mawite kiang ah bangbang hiam dong zungzung a, Mawite in leng keikia a gen teng mah gen in a omdan uh hilh hi.

Huai a chih tak in lamet louh pi in Pagin in va hahpih ding in hon sawl a, tuni dau hoih e chi in ka kipak mahmah hi. Huchi in sawt kihal manlou in nasem din ka paitou ua, Pagin in inn ana ngak hi.

Amun ka tun un midang khat leng ana om a, Mawite' hon hilh dan in a invengte uh ahi chih ka thei hi.
Ana nin petmah ngut a, hitan di a lauhhuai kasa sim hi. Hitang dam pan kiangkiang a din leng huphulh huai mahmah ding in ka gingta hi.

Nak khawng hoihtak a tuam in, insung phiat pawl toh, lem gelhsate hahsiang pawl toh kou buai in ka buai vingveng sim uhi.

Ken lemlak puansia in ka nulsiang a, ka gei ah Mawite in tuang phiat hi. Nasep awlmoh thou mah leng, ka kiang a inphiat pen melhna ding hun ka mulah tuankei. Ka lungkim petmah a, ka nasep leng nuamlou ahihlam ka phawkkei zou hial hi.

Leivui khusim vengvung lak a gamtang himahle ung, kei a ding in hun nuamtak a suak veve.

Sunnung a va kuan pan kahihman in ni niam din a hong kisa mawk hi. Nasep bang leng deih bang in siang zoukei mahleh, zohbawl theih hi a atheih ziak un hon khawlpih uhi.

Mawite leh a nu'n amau in a an ne din hon hah chial sim mahle uh, in ah hi in Pagin' kiang hita leh bangmah genlawk leng omlou ahihman in kisuanglah sim pi in ka nial teitei mai a, amau leng hon theisiam thei vanglak uhi.

Ka pai in Pagin kiang ah kava kilak cheuh a, aman leng pai mai ding in hon sawl a, keileng kizekai sak tuanlou in inlam ka zuan ngal hi.

Nin sim phelphul kahihman in ka sungkuan te'n lamdang honna sa mahmah ua, honna dong pah uhi. Ken leng a ziak hoihtak in ka gen a, amau leng hon theisiam mahmah kawm in hon nuihsan heuhau uhi.

Nitak ka lup in ka ngaihtuahna ah bangbang hiam a hong lut neuhneuh a..Pasal a zi' thu manglua leh a zi' thuthu a omte 'thaibawi' kichi zel chih khawng ka ngaihtuahna ah a hong lut a. Mite lak ah tua thaibawite vuallel thei mahmah ua, kei mahmah in leng ka nuihsan pawl bang a om hi. Himahleh ka ngaihtuah chiang in, zite itluat ziak bang a le thaibawi tan theih hita e chih bang ka lungsim ah hong dawk hi.

Tuni ka omdan bang ka ngaihtuah a, ka guk ngaih ziak lel a leng a gengen uh nial hetlou a ka om pen ngei leng thaibawi hihna dia chitna khat hi in ka koih a, ka nuih za sim, lah zumhuai sa sim in lupna tawng ah ka om leiluai hi.

Ni leh kha te pailiam zel in, a chang in Mawite toh kithuahna ding hun ka nei zeuhzeuh ua, nidang a sang mah in ka kineel zawta ua, ka kingaina mahmah tuak uhi.

Ama a bang a zumbawl sim chemcham chihte om nawnlou in, ka lunglutna uleh utzawng uh bang leng ka kikum mun mahmah ta uh.

Aman lemgelh nuam a sak a, a kipahna a hih bang ngei in ken leng tumging tum nuam sa in ka kipahna ahih dan a hon theihpih mahmah hi. Tuhun tan chiang in bel ka inkuan khosa, ka dinmun leh hihna, duh leh deihte nangawn a thei nehsoh ta mahmah hi.

Ka kithuah khak sunsun chiang un ka ki-am thei mahmah ua, ka kikhen zoukei phial sek uhi. A in uh bangleng ka va pawt mun simta a, a nu leh pa leh Pagin' ngei theih in leng a kingai khin ka bang uhi. Ahihhang in kou kal ah huailam thu kikupna bangmah a omkei a, kuaman leng ka genkei uh. Huchi kawmkal ah ken bel midang a din kana phal thei mahmah kei. A nisim in ka itna a lian tualtual hi in ka thei. Ka itluat ziak in a lungsim lou lam a ka thuah khak ding ka lau a, pilvan ka suah hamham sek hi.

A chang in ka itna genkhe mai ding ka hi de aw chi a ka ngaihtuah chiang in, ka dinmun leh haksat dan lah hon theihsa hi a, lawmhoih bang in hon pawl mahleh, a ngaihzawng ding leh, tunung a a pasal ding tan hial a hon deih ka gingta kei. Ka itna thu kava genkhiat dek chiang in, amah lungsim lou lam ahih a, ka chaan loh khak ding ka lau zel hi.

Huchi kawmkal ah haksa tak in ka omkha geigoi den a, ka lungsim a buai thei mahmah hi.

Lawmhoih bang a kithuah kahi ua, aman leng lawm dang neilou, kenleng lawm dang nei tuanlou kahihman in nopna leh pahna, dahna leh lungkhamna leh ka thiltuah bangbang uh hangsan tak in ka kikum ua, panpih a poimohna a kipanpih in ka om tou zel uhi.

Hunte hong pai zel in, December kha bang ka hong kaitou hial ta uhi. Midangte bang a phalbi khawl neithei tuanlou kahihman un ngeina bang in ka nasep uh ka zop veve uh poimoh hi.

Khua vot nawn mahmah siksek ta, insung dam lak a om a haksa simta hi. Nisa lum awi a tut hithiat bang a uthuai petmah a, himahleh a hithei kei.

A chang chiang in vanzat tuahpawt theihtheih tuahpawt in inkong a ka sep hun a omsek hi.

Huai hunlai in Lamka khopi ah mobile phone kizang panpanta a, himahleh mi maimai neihzoh ding a hinaikei. A mel mukha hamham lel khawng kihipan hi. Huchimah bang in Mawite in leng a nei naikei a, amau inkuan ah leng a nei a om tuan sam kei. Deih thu leng kigen ngam pha kei zomah hi.

Nikhat, ka nasepna ah kei kia, votsak ziak a ling phial a kana tut lai in Mawite a hong tailut kha hi. Nidang bang hetlou in zum mel tak in a hong tu a, ken leng lamdang sa in, banghiam om hi ngei ding in ka gingta a, hoihtak in kana houpih hi.

"Mawi, bang chi e? Noplouhna nei maw?"

"Mawkmawk neilou e Uthang"

"Huchi din lah na omdan a tuam in a tuam mawk a eivoi. Na huchih chia nuamlou ahi. Kipahmel tak a na hon houpih selsal chiang a tha hon guan lua nahi Mawi. Bang noplouhna, lungkimlouhna nei na hiam?"

"Hiai hi, Uthang" chi kawm in lai khat a hon pia a, sim ding in hon sawl hi.

Kenleng nuam sa kei sim mah leng, sim kei leng a ki-awi louh khak ding ka lauh man in ka hong a, ka sim ta hi.

Ka mel suah kikheng pah ahihman in aman leng mittui ching pilpel in honna en likliak hi.

Tua laithon pen itna laithon ahi a, a mi ka dotna apan in amau vengte khat in a khak ahihdan a hon hilh hi.

Ka itpen, midang in leng ana ngai a, a try na laithon ka sim in ka thikthusiatna hon tokthou a, ka om maimai theikei hi. Peuh a hon ngaihsan di ka lau a, lah ken bangmah hichi dan gen ngeilou leh ka ngaih dan itna thu gen ngeilou kahihman in amah ka mohsakna di om hi in ka theikei.

"Hiai bang ka loh di la Uthang?" Chi in a hon dong a. Na ngaihlouh ding, na dawng louh ding ahi chi mawk thei ka hikei. Dawng ve.... Chi a sawl ding in kei a hangsanna in a hon daihkei. Ken leng ka ngaih luat ziak in.

"Nang a di hi a maw Mawi. Kei hon gensak theih omlou ahi. Himahleh kon hilhtheih chu, nang hon it taktak hina hiam chih na chet masak hoih ka sa" chi in ka dawng hi.

"Uthang..." Chi in a mit a nul cheuh a, kenleng ".... Bang e Mawi?" Chi in ka dawngkik pah hi.

"Uthang nang apan hiai bang laithon mu hizaw mai leng maw? Ka kinepna a sawt hang in ngak thawn ding ka bang maimah a".

Sutzop ding…………

By: Kattie Mawite © thaikawitongluan.com

Part Masa te: PART - 1  | PART - 2 | PART - 3 | PART - 4 | PART - 5 | PART - 6 | PART - 7 |PART - 8 |PART - 9|

Add comment


Security code
Refresh

© 2017. Thaikawitongluan.

We have 38 guests and no members online