Stories

VANGNGAIH VANGNGAIH

VANGNGAIH…VANGNGAIH

© thaikawitongluan.com

A tak a om hinkhua, Simtute lungtai na ding a phuahtawm sawn a ki gelh ahi.

“Vangngaih, Vangngaih…” chi in kongkhak hong ki kiu keuhkeuh a, kenbel ka mumang lam sa in ka ngeingaih vakkei hi. Himahleh kong ki kiu a dai tuankei. Atawp in ka lupna apan thoukhia in ka room kongkhak hong a ka dakkhiat leh ka Nanau ana hi a, “Bangchi sim e na hong bel na lawmlawm e?” chia ka dot leh, “Thou hak na chia, Mangpi man get maw?” chi kawm in “nnasem a kuan hunta eive!” ahon chi hi. “Eimahve maw… hon na ngak inla kong kisa mengmeng di” ka chi a sawtloukal in ka kisazou a, ka kizui pawtta uhi.

Skul kai nawnlou ka hihman in nnasep lam ka pibawl a, ka sep ding khop ka muzelsam hi. Seplit luat leng ka nei kholkei.

Tagah kahi a, Nu bel ka neilai. Ka pa ahihleh vangtahhuai tak in Gari accident tuak in honna sihsan ta hi. Unau hunkhop ka pha uhi. Unau guk lak ah a tawplam a pan sim in a nihna kahi. Ka sanggam dangte banglou in kei hinzia ana tuam ban ah siamzilna lam kana pibawllouh toh Pawl X pass khelou in skul kai ka khawlsan hi.

Nnasem a ka kuanlouh chiang in ka chimthoina ding in Facebook peuh ah ka chiak theih dandan in thil thupi lua genkhiak hikei mahleh ka chiaksek hi. Ka niteng hun awl zatdan ahong suak ta hi. Nikhat ka theih ngeilouh khat in hon message mawk a, a min ka etchiang in lah ka theihngei a hikei hi. A Profile Picture te ka et chaing inlah a lim ding himhim a omkei. A hon message apat in lah hon theih chi mahmah a, lamdang kasa hi.

“Skul kailou di maw?” chi’n Fb message a hong lut a, kengleng hon message tu theihkhia sawm ka hihman in a hong houna te hoihtak in ka dawng kikzel hi. “Nang kua e, lawm?” chia ka dot kik leh, a min hon gen kawm in, “hon theilou maw?” chi’n hon leh dot hi. Ami kua hihiam chih thei nuam tenten ka hihman in a nemthei tawp in ka kihouna uh ka sunzom jel hi. “Hi, hon theilou kahi. Nang koi a om e? Na limbek hon muleng meltheih khawng na hi diam maw?” ka chi nawn hi. Kua ahia chih ka theihlouhtak in ka ki message pih nu leng lungbuai daih in ka FB min a enthak a, theihkhelh ziak a hon houpih den anahi maimah hi. “Ka lawmnu konsa a hon message ka hi. Sorry lua aw…” hon chi a, kenle siamsuah in, “Poilou lua, hihkhelh omtheimah hi.” Ka chi hi. “Kipak lua, non theisiam a.” ahon chi nawn a, “keile…” chihteng kia in ka thukkik hi.

Koi a skul kai ka hia chi’n hon dong a, ken leng skul kai nawnlou kahihdan hilh kawm in ama tanchin ka dong hi. Ka kihouna uh nuamsa kahi ngei di ua, ki ngaina tuah in niteng phial in hun ka neihnak ualeh, message in ka hi hou den uhi. Ka ki muangtuah ua, imm omlou in ka lungsim ua om leh ka hinkhua uh a nuam a haksa te ki hilhtuah in ka om uhi. A ki mutuah hiloupi in ka ki nel mahmah ua, ka ki ngaina mahmah uhi.

Ka lawmnu ngei leng a nu’n ana omlouhsan ahi a, ka kibatdiakna uh tuh tagah kahihna uh ahi a, lamdang lua in ka koih kei uhi. Unau bang in ka ki en ua, U zaw kahihna ah U hon chi a ken leng ka ngaihnatna suklatna in Nanau chi in ka sam hi.

Ka nanau ahihleh mi paunuam leh polhnuam ahi a, chiamnuih bangleng bawlsiam mahmah khat ana hihman in, hon sulim thei mahmah hi. Kithuzakna a nopsem theihna ding in Phone number kipetuah in, achang in SMS, achang in Whatsapp ah ka ki chat zel uhi.

Facebook ah a lim di himhim a koih kei a, ka ngaih a pha chet kei hi. Fake A/C khawng ahi maimah diam maw chi’n kei leh kei ka ki dongzel hi. A tawp in a kiang ah ka kan tak in, facebook ah a lim hon tak khe khongkhong hi.  A meltak limlak a ka muh ma bang in achang in ka manglam bang ah ka mangmat hun bang a om a, ka manglam a ka muhdan bang ka hilhjel hi.

Miteng muh dia facebook a a lim hon takkhe hial zaw, ka nget bang kisik hial hileng kilawm in ka om hi. A lim ka muh toh kiton in ka mai ah nuihmel a hong suak a ka nui seusau a, ka lungsim a kipak mahmah hi. Himahleh, ka nanau mel hoihna miteng in mu di uh hi a, ka chih chiah a lim a upload khak sese poi kasa thepthup hi. Kei ngetziak a a lim hon takkhia a hi ngei a thumang bang kasa zezen hi. A lim ka phone ah ka save chet a, hun teng phial in ka en en kha zezen hi. Niteng a hun awl om nak leh ka nanau toh ki chat a hun zang ka hihman in ka chim man kei hial hi.

Ka nanau mipolh nuam ahih ban ah, mi zaidam, mel et a leng sithuai hetlou ahihban ah, nuihmai toh omzou gige, khatvei mah leng lungnuamlou a hon omsak lou ahi a, aching in a kina tuh hilou, ki engbawl sek in ka ki thoh sek ua, nuam kasa mahmah uhi. Ka nanau toh ka kitheih khak uh, kei a ding diak in a hoih a , ka lungngaihna te hon khekkhe zou mahmah hi.

Haksatna ka tuah te uh bang ka ki hilh tuahsek ua, innkuan thu bang ka ki houlim ua, hun tamzaw ah, ka puakgik leh lungsim tamkham tak a ka omchiang in ka nanau kiang ah ka sungbua a, huai hunchiang in aman hon hehnem in lungkiak louh ding ahihdan bang hon hilh tiautiau a, ka ungsim hon dawnzang tuan kasa a, ka haksatna te ka mangngilh thei zel hi.

Nikhat, ka nanau te inn gei lam ah ka lawmte toh kava pai kha ua, huai nib el SMS in ka ki text thoh uhi. Ka hohna mun uh toh a inn uh kinai ahih man in, na in uah kong bang di uam ka chih leh na ut ua leh hong ve ua nang thu ahi hon chi hi. A inn uh thei chetlou ka hihman in nong pi ngai di ka chi a, aman leng awle, hong kin deuh un aw chi in, ka innsung ua chu hong lut dah mai ua, ka ute om ua, hon chi a ken leng na chihdan dan a ke ka chi hi. Ki thalop tak in ka hohna mun ua pat in ka pawtkhia u aka anau te inn lam ka zuanta uhi. Ka lungsim guk ah kipahna in ka dim hi. Ka nanau mel a tak a mu ding ka hihtak man in.

Saulou ka pai nung un, dawr kong khat ah numei khat tu ka galmuh phei hi. A mel a hoih luat ziak in ka en hoih ngam kei a ka pai kheng a, kua ahia chih ka haih hi. Himahleh, a man kua ka hia chih hon hah hetlou in. Hon sam ngam chet kei a, ka nung ah hon jui hi. Ken leng ka nanau hiding ei ve chi’n ginlelhna ka nei hi. Hon sam ngamlou ahi ngei dia, hon makhelh a kou a nung ah ka zui uhi. Ke’n leng houpih ngam samlou ka hihman in ka lawmte ka sawl maimah hi. Ka nanau in ka lawmte houpihna teng lel a dawng hi. Huai laitak a ka lungsim a hong lut tuh, kei a Uu in va houpih leng kipak lo di hia chi in ka ki siamtan theikei hi. A inn uah ka khawl ua, tui vahtak in ka ki dawn siak uhi, chih tuh gen di lua om lou lolam tui bottle maimai kha in dawndawn kha mawk! Zum na toh kidim lah gendi pi theilou ka hih man un, ka tui dawn uh a beitak in ka ding khe pah uhi.

Innlam zuan a ka pai lai un lawmte toh ka omdan peuh uh ka gen u aka nui naihnaih uhi. Ka lungsim guk tak ah ka nanau mel a lang den a, “Ngaih mel in a lang e…” chih la bang ka faifuk hauhau ka zezen a ka lawmte’n ka love sick khak di lau a bang ua hon eng hou nasa mahmah uhi. Inn ka tun tak in ka phone ka la a ka nanau ka message pah ngal hi. A kiang ah ka zumdan bang ka hilh kha thepthup a, aman leng ana amen losuk zomah, kia thamlou in, “Eivoi, U. Nang zum lo zezen chin a… na zei deuh kei dia”, hon chih behlap a, ka hi heuhau maimah hi. Sawtlou ka ki hou nung un lamet nei hileng ki lawm in, “Nau na ngaihhuai lua” chih teng kia ka khak lelauh hi. “Na ngaihhuai teng chouh maw?” chi’n hon thukkik a ka zopdidan ka lehbuai thak hi.

Ka lungsim tawng ah ka nanau ngaihna grape gui zam in ana zam zau mahmahta ngal a, huai genkhiak ut tuh ka hipen hi. A message ka thukkikpah kei a ka ki ngaihtuah dedu hi. Ka itna genmawk leng amah neih kibang hi ung ua, a ngai siam thei diam? Unau bang lel a ki pawl hi ung ua…ka itna thu gen mawk leng a ngaihdan lou lam hileh ka ki ngaihnatna uh bangmahlou ka suah kha dia aw.. chi’n ka lungsim a ki kaltuah den hi. Himahleh, tu hun geih a ka genkei leh hun lem mu nawnlou ding ka hi chi in hangsan ka suah a, ka gen khiak ziak a si ding lah hizenlou ing ka chi maimai hi. Chi bang hong lum pian khut bang ling dek mawk in ka itna thu message in ka khak ta hi:

Nau, imaw… na ngaihdan loulam ka genkhak leh Ute hihna zar chi in hehpihtak in nonna ngaisiam di aw… Zum leh zah khuallou in kon gen mai di. Na gintaklouh bangtak a kana om khak man in na kiang ah ngaihdam kon ngen masa. Chikmah a khat leh khat kal a itna tak om thei di aka gintak louh leh hon ngai a hon na it di a kaki gintak louhlai in nang a dia ka itna ana zamsau lua inchin, ka lungtang nang luahgai vek na hi.  Ka thugen gensiam kei mah leng hon it hon ngai lopetmah ka hi. Nang a dia bang hihtheih leh kipahsak theih ding nei kei mahleng, kon itna ziak in nangle na itna hon pesam le chin chi a hon ngen ka hi. Huchilou a ngaihdang na neihtak leh leng hon suzahlak mailou in kei a dia ki nephuai na hih leh hihlouh siamtak in hon hilh in aw… nopsakna lel hiam timepass na lel din zaw kon it hon chi ken aw…. Hiai teng ka genziak a na deihlouh lam a hihkhak leh hon daihsan mai ken la I Unau ki ngaihna pen beisak kei ni aw nau, non thukkik ka lam en

A message hon reply ding ngak in ka lupna tung ah ka thal lup eu au a, Rocket ki kap khe ding a kisa a taw a meisa ki khoh furfur in rocket a phut zotzot bang in ka dip bang a ki phu zotzot zezen hi! A hon dawnkik n aka ngak ka ngak a… sawt kasa mahmah hi. Amah leng ki ngaihtuah sam di hia chih lamlam leng ka phawk ban kei a hon thukkik hak ka sa maimah hi. Bangchi e chia va kan tottot hial di lah ka ki suanglah a, ginomtak in a message hong lut ding ka ngak nilouh hi. Ting! Message khat hong lut. Etpah lah ut, lah chihummul bang thou suaisuai…

Lamen lah hikawm lah lungsim liap kawm pi in message hong lut pen ka enta a, lamet bang chih di hia lametlouh dan tak chihzawk di hia, hiaibang in ka nanau in hon thukkik hi, “Uu kenle kon ngai lua…” chihteng kia in hon thukkik leuh hi. Ka kipak lua a, ka kambang ki hong heuhou hileh ki lawm in keikia ka room sung ah ka nui hemhom hi. Ka sunglam apat kipahna honkhat in ka chipum hon sawi ling uh bangzen in ka liing kekeuh zezen hi. “Na taktak maw, Nau?” chi’n ka dong thak kik a, aman leng, “Hi. Ka taktak ahi Uu.” hon chi nawn a, ka confirm taktak na din ah, “Ahihleh, ngaihzawng et in non enthei di maw?” ka chih behlap lai leh man leng kei it bang a honna it tei ahi ngei ding a, “Ha… non ngaihbang a kenle hon ngai ka hi a, ka ngaihzawng na hi. Ei khawng non ngai thei a ka kipak zaw…” chi in hon dawng hi. A hon dawnna te thupi kasa a, “ Hon ngaithei na chi a, ngaih chihphetlouh hon ngai lo tuntun ka hi” chi in ka dawng kik hi.

“Uu ka ann huan hun dek, hunsak phot ni aw… Kon ngaih lua” hon chi a, ken leng, “Awle, limtak in na huan dia, thudang lading khawng ngaihtuah lou in na huan di aw.. ka Vangngaih nou!...Oi” chia reply in kisil ding in ka kisa hi.

© thaikawitongluan.com

[ SIMTUTE kiang a ngetna: I site ua ki register theih a hihman in kuapeuh in ana ngai poimoh a ana ki register ding in iki ngen hi. Tunungzek chiang a Registered user te hamphat tungtuan na ding om ahihman in. Tahngthu thugelh khenkhat Registered users te kia access theih dia ki koih ding ahih man in. na ki register naikei leh KI REGISTER PAH IN. ]

Click to Register

 PART - II

Add comment


Security code
Refresh

© 2017. Thaikawitongluan.

We have 36 guests and no members online