Stories

BANG DIA HON MUKHA SE KA HIA?

BANG DIA HON MUKHA SE KA HIA?
Kattie Mawite © www.thaikawitongluan.com


A min Kimte ahihdan a hon hilh a, a mintawn ka dot teitei ziak in Niangthiankim ahi chih ka thei hi.

Lamka Damdawi Inn a Observation Room ah a hong lut ua, a omdan ua pan khawkse lua hilou hi'n a lang. Daktol in ward a round zohma apan a kongmai a singkung bul a tu in a ngak ua, mu mahleng ngaihsak a ka neihlouh ziak in bangmah in ka ngai kei a, kongpi bul ah lut leh pawt dingte veng in ka om a, a chang in ka maithai ka etsan zel hi.

Daktol round zoh a kong ka hon phet in lut din a hong kisa ngal a, sakhau liansim tak, vah sim letlawt a puak ziak in damdawi inn a giaklut dek om hi din kana ngaihtuah sim a, himahleh ka sai sau kei.

Amah chauh a hong lut lou in, a nung ah pitek samkang thiuthiau khat in a hon zui a, awl in hong kikai lut uhi. Ken bel kana enzui nawn tuankei.

Tutna zawnsau a tukawm in ken leng huai kongpi a lut leh pawt phe vengvungte kana en hi. Ka maithai ahihleh a an a tawm tak ziak a anpiak din ka pindan uah ka koih hi.

Maithai omlou chu a chimhuai petmah. A chang a huathuai sim bang himahleh chim a thawi zoh mahmah ziak in ken bel ka pakta mahmah a, a omlouh zek chiang in leng hawm ka kisa zozen sek hi.

Lawmte bangzahhiam toh tu kahihna uah bangbang hiam gen in bel ka pau temtum sam uhi.
Zan zek a Manipur Chief Minister N. Biren hong hoh lai a a thugente, Churachandpur leh Pherzawl District a ding a package crore 300 a chih khawng leh bangbang hiam ka gen ua, fund paite bang leng a hi bangbang a zat hileh i gam khangtou a, mipi a ding a leng phatuam mahmah ding ahihdan khawng ka kikum neuhneuh sam uhi.

Huchia ka kihou lai un den a nungak nu kintak in a hong diangpawt a, lawmten leng ana hih saihsaih uhi. Ken ana ngaihsak pah lou kahihman in hong pawt lam leng kana mukei. Himahleh ka lawmte omdan apan nungak om ahi chih thei kahihman in ka daktou tei sam a, huchi in tua nungaknu ka mu petmah.

Zummel tak in a hong pawtkhia a, damdawi zuakna lam naih pah vengveng hi.

A ma inle ka mu zen a, himahleh tuhun a ka muh in tuamna riau khat a nei. Muh utnawnna ka nei a, ka dipngek hon sunkha hileh kilawm tak in a zummel chiuchiaute, kintak a a diangpawt dan, a khekol gak hilou, a kol dimdemte a ten bang, a puanak vom siang leh amah mel nou hiuhiau, a kivatna toh kimil mahmahte ka mitkha ah lang den mawk hi. A hong kiknawn ka muhlouh ding bang ka lau a, a hong paina di lam mitsuan in ka mit bang taise lou zen in ka en hi.

Sawtlou nung in a hong kik a, bang lungsim nei ka diam a, a kizepdan teng kana theisuak man.
A sam a luzang phial ah sang viuhveuh in a gak a, a khedap but ahihleh chapal houchik, himahleh nalhtak, a taw tam dimdemte a bun a, a mel et apan in kicheina ngaisang mi a hikei chih a lang. Himahleh a pianken hoihna ziak in nasatak a kicheite sang in a etnuam zaw. A duang a ching a, thau vetvut hilou in a zem pian ngikngek a, a vun ngou hiuhiau toh etlawm mahmah hi.

Hah et lokha ka hingei ding a, maisan zen in a hong lut hi. Kei kia in en ka kisa a, a paitum khit a ka lawmte ka etvel leh a paitum nalam kamka zen in ana en nilouh lai ua, ana hah et mahmah uh ahi chih ka muthei hi.

Tangval ngen omkhawm na nana chu tua nungaknu hoih ka sak dan uh ka kikum pah hauhau ua, ka kipahchi thei mahmah uhi. Ka lawmte khat in, "Numei chu hichi di mah ahi. Kichei luat ngailou, hihna bangbang a kilangkhe ngamte ngaihsan huai zaw ahi. Chitak zaw ua le thei kahi" chi in a hon gen a, kei lungsim toh kibang chet ahihman in ka gen di hon tuh bang in ka ngaihtuah hial hi. "Kenchu kholak, ahihkei leh koilak pisa hiam, damdawi inn khawng a hoh di chu kizun zek le uh etnuam kasa" chi in ka lawmte khat mah in a hon gen a, huai bang leng awm kasa mahmah thou.

A hong pawtkhe mun sim a, kei bang kana kipak gu hial hi. A ni le kivei nailou himahleh hiai minu'n ka lungsim teng a luah zou vek mawk. Lamdang kasa. Hichi pah helhul zozen di mah hia?

Damdawi inn sese lou mundang ah leng ka duty ngei tham a, nungak leng melhoih taktak tampi ka mukha ta. Himahleh hiainu tuk a ka lungtang luah kin ka tuakkha naikei. A diktak in gen le, ka nungaknu sang mah in ka lungsim a luahdim zaw a, ka vei zaw a, hon zen zaw mawk hi. Himahleh ka lawmte kiang ah bangmah ka genkei. A guk in houpih theihna ding lampi ka zongzong mai hi.

Ni leng a hong niamta a, mi leng a tawm hiaihiai ta. Amah leng a hong pawtkhe nawn kei.
A hong pawtkhiat khak leh chi in pilvangtak in kana om a, ka muhlouh khak ding lau in a hong paina di lam ka nga zozen hi. Himahleh muhphak din a om nawn ta mawngmawng kei.

Ka lawmte'n bel a phawk chi nawnkei ua, thudang khawng gen in a tui mahmah uhi. Kei lah ka lungsim teng luahkhin ahihman in thildang ka ngaihtuah theikei a, a mel leh kivat dan, zum ziak a a mai san chiucheute bang ka mitkha ah a lang den hi.

Khenchiah hai bang ka kisa a, huai muhzual maimai hichi vei mawk pen lamdang kisa in, kuamah toh kihou leng hilou ka nuikha heuhau zel hi.


Nitak khua mial din a hong kisa a, damdawi inn a damlou giahpih dingte lou ngal a vakvial muh ding a tawm mahmah ta hi. Chikmah a ka theih ngei louh thawmhauna in a hon buak a, ka dip bang hawm sa in ka om muang moh hi. A lamdang ngei mai. Na gu hat hina maizen e ka chi lungsim hi.

Khua mialsiang ta ahihman in kei leng ka kizalen sak deuh hi. Zunbuk lam ah zuntha din kava paiphei hi. A diktak in ka zun leng suak thoh mahleh, huai Observation room a nungak lungkuai leh amah a ding ahihnak leh bangkim taan hial leng poi salou di khop a hon omsaktu munuam ka hipen mai.

Ka paiphei kawm in ka en giaugiau a, a pi toh amau gel chauh om uh ahihman in ken leng houpihna ding hunlemtang in ka la hi. Zun suaksim pi le ka hih toh, tha masa lou in va houpih mawk leng, ka zahtak sim geuguau na toh zun bang ka teh khak ding lau kahihman in kava kithakhe masa phot hi.

Ka kiklam in a room a va lut ding in ka kisa a, amah nu ngei leng lupna awngte lak a khat tung ah khup lam a lum kawm in a maithai ana en a, kei kongbul a ding kahihlam leng hon mu tuanlou hi.

Ka lut dek hial chiang in ka ngamkei a, ka kilehkik zel hi. Himahleh ka utna in hon zou lua ahihman in ka kisa thak zel a, kongbul ka tun chiang in ka ngamkei zel a, a kong ah ka kivialleh nilouh hi.
A pi lah ihmu ahihman in amah kia om toh a kibang hi.

A tawp in ka hangsanna tengteng kaikhawm in ka kisa thak a, huai hun in kongbul a ka din lam honna mu pah a, zummel tak in nui chiuchiau hi.
Hichi bang a a hong nuih hiuhiau chiang in ka sigui zam teng leng zelsuak hileh kilawm in ka taksa pum teng in leng ana thei hileh kilawm hial hi.

Keileng lut in a pam zek ah kava ding a, aman leng a hon muh phet in a tutou a, gen ding thei zawsam omlou in tomchik ka dai tuak uhi. A tawp in, kei a pasal zawdeuh kahih toh hangsanna teng suah in ka pau masa a, bang chi bang a na, damlou pen a kua hi hiam chihte leh, amah chauh in enkai den ding hiam chih khawng aban in ka dong a, ka dotnate feltak leh chiang tak in a hon dawng hi. Kamsiam lampang ahihleh kamsiam lua a hikei. Himahleh mi hi chitchet mi a hi a, a kamsuak leh paudan apan mi chitak mahmah ahi chih ka thei ngal hi.

Ken leng a min leh omna khawng ka dong a, huchi in a min Kimte ahihdan a hon hilh a, a mintawn ka dot teitei ziak in Niangthiankim ahih dan leh, New Lamka Vengnuam a teng uh ahih dan khawng a hon hilh hi.
Awl in ka houlim tou ua, a hon genna apan a khosakna uleh a dinmun uh kimkei mahleh hunkhop ka theihbeh hi.


A nu leh a pi, damdawi zang pen kia teng a hi ua, aman Churanchandpur Government College a B.A. sinlel ahihdan khawng a hon hilh hi.

A genkhiat peuhmah ka lungsim ah chiamtehna bu a gelh bangmai in a tham den a, mang ngei nawnkei leh kilawm hi.

Kineel simta ka hi ding ua, houlimna leng a pai hoih deuhdeuh a, ka gintak sang mah in a thuah a nuam a, chiamnuih leng a dawl thei mahmah a, kingainiam tak leng ahi. Ka lungtang hon lakzoh luat ziak hia chih zaw ka theikei, a paukhiat peuhmah kei a ding in a khum vek in ka thei a, hon atkha zek ahihkei leh hon kapbawl zek chih omlam leng ka theikei.

Nuam sa mahmah ka hi ngei ding a, hun paipai ahihlam leng ka theikei. Huchia ka om lai un a pi a hong thou a, zun thakpih ngai ding ahihziak in kava panpih a, ken a liang langkhat a len in, aman a liang langkhat lam ah a liangbat a, kava kizui talhtalh uhi. Kei bel ka lungsim kipak in a nui hauhau a, amah toh ahihnak leh a pi damlou leng kep det bang uthuai kasa hial hi.

Huchia ka houlim lai un ka annek uh a hong hun a, an le neksan louh a ngolh a ngaih leh leng ngolh mai a, hiai hun tomchik sung zat khawm leng poi kasa kei zou hial hi. Himahleh huchih zen ding leng hi sa chiah lou in, ka annek hun ahihdan hilh in pawtsan din ka kisa hi.

Ka nekkhit chiang a pai nawn ding kahihdan hilh in ka ding a, ka pawtma deuh in, "Uthang charger na nei hia? Na neih leh kon zang diam, ken tawikha lou inga?" Hon chi bang tuh zaknuam himai. Charger lou le na poimoh dang omlai hia? Nang a dia mansa kahi Chih suk mai din a hoih. A diak in," Uthang" chih kammal mahmah leng a zaknuam law ngoihngoih.
"Nei tham e. Hon zuiphei inla hongla veleh Kim" ka chihleh 'awle' chi in kintak in hong dingkhia a, kei sang in bang pawt masa kha zozen hi. Ka hong kiton phei uh chu, ka paina di ule gamla deuh leh hoih dihia ka chi hial ve. Charger ka piak phet in kikpah tingteng nawn hi.

An leng nethei gina lou in ka om hemhawm a, a chang in hai bang ka kisa a , ka nui kha heuhau zel hi.
Uang bang ka kisa zel a, lah ka kipahna leh tua Kimte in hon zou zaw ahihman in ka 'utleh' ka chisuk zel hi.

Zan dak 8:30 bang a gingta a, himahleh ken ka deihkhop naikei. Ka mu utlai a, mu ut den leng kilawm. Ka houlim lai un a chang in nursete hongpai in a damdawi kikhai pen a hong enkhe zel uhi. A inkuan khosa uh a hon gen a, a nu leh a pi(a nu' nu) tua damlou pen chauh khosa, a pan a neulai a sihsan banah, tanau gina lua neilou ahihdan uh leh, a nu'n meh zuak a nek zong ahihdan khawng a hon hilh a, tulai guta a tam toh, a in uh lah hoihlou ahihman a anun taisan ngamlou a in ana ngak ahih dan khawng a hon hilh a, a pi damdawi khai a hun chiang a amah kia in buaipih zel ahihdan khawng hon hilh sawnsawn a, ngaihsan huai kasa mahmah hi.

A damdawi khai ahihleh kha khat a khatvei lel, huai leng zan giah ngai khollou ahihman in zangkhai lianlian khat suak hi. Himahleh tua a khai pen uh bei leh hon paisan maimah ding a bat ziak in a guk in ka khelah mahmah a, a pai ding uh ka phal theikei. A damdawi lah bei ding kuan a hita.

Zan dak 9 bang a gingta a, a damdawi a bei chiang a auto sam a, a bei hunhun a pai mai ding uh ahihdan a hon hilh hi. Giak mai ve ua chi in ka chiamnuih a, amah leng hong nui seih in, giah hial le lemlou a sak dan a hon gen hi.
A damdawi a hong bei petmah a, nursete sam in, discharge certificate khawng va sai in a hon pawtkhiat san a, ken huaikal in a pi toh hun ana zang in kana houlim tui mahmah uhi. Kimte ziak in a pi leng it tuntun hileng a kilawm hial hi.

Auto leng sam a hi ngei ding a, hong tung pah thithe hi. Awl in a hong kisa a, amah bel kipak kha inte, ken bel ka khelah mahmah a, lah khouh theih a hingal kei a.

A pai ding ka ngaingam mahmah kei. "Kim........" Chi in ka sam a, "Bang e Uthang? Nang na om a, nuamtuam mahmah e. Ka kipak lua" chi in a hon dawngkik hi. "Nuamtuam lel maw? Ken lah nuam ka sa lua a, nang toh damsung in omkhawm lengle ka ut zomah a" ka lungsim in ka chi a, "Bangtham hikei e Kim. Ken chu nuam kasa lua" chih teng in ka dawng lel hi.

A vante sa khin vek ta, konglam manoh ding in ka hong kisa ua, kenleng ka hihtheih sun chi in a vante ka nawnpawt pih hi. Dip hawmsa a om ka himai. Ka khakkhiat di ka ngaingam kei. Himahleh a lou theilou lah a hingal a.

Auto a vante guang in pai taktak din a hong kisa uhi. Kou leng mangpha kikhak in ka kikhut van leplep ua, a taitum matan ka ki-entuah nilouh uhi.

Heiha! Taitum tuh a himai ve ua. Thazoi tak in kongpi bul ah ka tu a, ka gal et thouthou lai hi.

Huchih lai in kongpi lian lam apan mikhat a hong taitou a, keilam hon manoh hi in ka thei hi. A hong nai deuhdeuh a, Kimte bang kasa a, himahleh ka chian kei.

Kenleng kana en den a, a hong naih tak in ka khiatlah Kimte ana hi taktak. Ka mit bang ka nuai zozen a, gingta zoulou in, ka mitkha di bang kasa zozen hi.

Ka kiang a hong tun tak in naknoh hehu zen in a hong pau a, a khut a charger hon pe kawm in, "Uthang hiai charger guangkhawm kha inga, khangzek a phawkkhia. Zang nuam di hon chi inga ka hong piak thak ahi. Ngaihsiam aw" a hon chi a.

Ka muhnawn lah kipahhuai ven, lah hon paisan pah di thou ahihchia lah dahhuai zel.

Ana pumkawi suk top mai di bang in hoih kasa hial hi. "Poikei e Kim. Kisuanlah ngaikei. Na........" Ka gen ngak nawnlou in auto in ngak ahihna ah ka paikin hoih ahi chi in, mangpha hoihtak hon khak kawm in a hon kihei san a, hon liamsan nawn maimah hi.

A no.nget sawm zaw hinga.... Ngen man nawnlou. A ma a ka nget khaklouh bang hai ka kisa sim a, himahleh nuamsa lua leh kipak lua kahihman in a no.nget ding lamlam kana phawk pha kei.

Ka maithai ka tawilouh lamlam leng ka phawk nawnkei. Ka pindan ah thazoi tak in ka lut a, ka maithai ana ging toh kiton kha chet hi.

Ka lak ma in Kimte hi di bang in ka ngaihtuah a, lah ana hikei. Ka nungaknu a hi chih ka thei. Himahleh Kimte in ka lungsim tengteng luahdim vek ahihna ah Kimte toh kihou dek bang in ka kingaihtuah a, kipak leh nui heuhau in ka la hi. Himahleh alangkhat lam apan aw gum deuhmai in hong kihoupih a, "hiaizah vei hon call inga bangziak a na laklouh e? Bang buaina nei e? Message lah hon thuk lou?" Hon chih phuphu leh, ka maithai le ngaihsak kha lou kahihdan ka phawkkhia hi. Himahleh Kimte mah in ka lungtang la zaw tham lai ahihna ah ka lungsim in a thugen leng ka pibawl kei a, za ka hihthoh lel a, dawnkik di lam le ka phawk tuankei. Huchia ka om hiaihuai lai in a langkhat apan, "Bangchi belbul e. Ka gen zalou maw? Nang hon call aw?" Hon chi sawksawk nawn in, koih gaih hi.

Keilah Kimte ngaihtuah in ka buai den a, thildang himhim ka lungsim ah a lut theikei.
Ka lum a, ka ngaihtuah ngei mah ka ngaihtuah zom zel.

Kimuhkhak nawn lah ka lamen kei. Bangziak a hichitel a hon kuai zou na hia? Bangdia tua hon paisan di hon mukha sese kahia? Tuni a kon muhpat hi chin a, bangziak a hichituk a hon vei mawk kahia le? Bang hon loh nahia?

Dotna ngen in ka dim a, dawnna ka ngah tuankei. Thilkhat bel ka thei. Banghiam neksak ziak a thilpiang a hikei chih ka thei chiang. A ziak bel bangmah amah apan nek ka neihlouh ziak in.

Hiai dotna teng toh zankhua a ihmu theilou in ka kilek den a, heh toh kipah bang ka thuah leiluai hi. A tawptawp in ka ihmu thei khongkhong a, ka nungaknu leng call kha lou ka suak ve. Ka call uttha le a suak kei.

Zingkal ka khanloh in missed call 12 leh amah apan message 15 chauh ana om aka. Haha.

Bangteng hileh damdawi kikhai dia a hon kuan nawn chiang un chu muh teitei kana sawm ding.

Add comment


Security code
Refresh

© 2017. Thaikawitongluan.

We have 8 guests and no members online