Stories

NUNLUI NGAIH ANA E - VI

Lampi ah awl in ka paitou a, ka lungsim ah thu tampi ka ngaihtuah hi. Taisan ding a

thupukna ka bawldek chiang in lah ken ka thuakzou kei kha ding, chih ka lau zel a, taisan lou ding ka chihdek chiang inlah ka tankhak tuanlouh ding hi a, ka chi zel hi. Ka ka buai gu mahmah mai a, Nenem toh kimuh ding bangleng ka zum petmah hi. Ka beidot mahmah tak man in lampi a ka pailai bang dinkhawl zawzen in 'thumna' peuh ka nei malam thethup hi. Hichitel a haksa ding ahihlam thei leng zaw a bul ana pan sese lou ding hi ing a, peuh ka chi kha zawzen hi. Himahleh a kikhel nung a kisik phing in omzia neilou ahihman in ki pasal sak thak in haksa sa mahmah mahleng Nenem toh hoihtak a ka kalthu uh genkhawm a, a poimoh dandan a thupukna kichian tak lak mai taak ka sawm hi.

Awl a paitou ka kisak leh ka lungsim a ka ngaihtuah tamsim ahi diam, Nenem te' gate ka phukha zawzen hi. Ka lutphei a, a kongkhak bul uh ka tuntak in ka chii bang hong liing gawp hi. Ka zumtha hong suak petmah a, khat vei ka tuap dimzen in hu ka diklut kuaikuai masa zawzen hi. Insung a kuakua om hiam, chih theinuam ka hihman in daidide in tomchik ka ding hi. Kuamah thawmging ka zaklouh phet in kong ka kiu ngampan hi. Kong ka kiuh tak in innsung lam apan "Honglut ou!" chih aw ka za hi. Kenleng lin pipi in kongkhak ka hong a, innsung ah ka lut ta hi.

Ka gingtak louh lam daih in Nenem kia ana om vanglak a, vangpha ka kisa gusim hi. Keileng a gei-ah ka va tupah a,

"Nau, i nu te la?"

"I pute' innlam a pawt uh hiveh aw...!"

"Achihleh na Umuan la?"

"Hong hoh manlou di, chi eive tunitak...."

Zadah ding kasak simleh ka gintak louh dantak in Nenem in hon dawngdaih hi. Ka lungsim bang a si dedu zouhial a, ka gen beh ding leng theilou in a kiang ah daidide in ka tu hi.

Huaitak in Nenem in awlchik in,

"Uu hehlua maw?"

"Hehe.... Hehmawk lou e!"

"Chihleh bang ziak e na dai vengveng a!"

"Gen di omlou chu pau teitei na dan om theilou pi a...."

"Uu, kon gen ut thu tampi om eive....!"

"Aw, hon gen ve Nau..."

"Eh!! Bangmah hikei thak.....! Hichia i tut khawm lel le kei aa dia ka phulouh hamphatna ahi....." chi in Nenem hong khase mahmah mawk hi. Kenleng gen ding theilou in a gei ah ka tu a, Nenem bel a ki dik hithit nilouh a, tomchik zoh in,

"Uu, tunitak in ka tung ah na ut dandan in na khut honkha oh, bangmah ka genkei ding!"

hon chikhe phut hi. Huaitak in pau sese lou in pai di'n ka kisa a, ka tutna apan ka dingkhia hi. Huaitak in Nenem in,

"Uu, na lungsim lou lam ahi a hi'n teh maw! Hon ngaidam oh Uu...."

chi in ka ngawng ah hon kawi a, nak pipi in a kap ek ek hi. Kei bel daidide in ka ding a, ka lungsim a ka ngaihtuahsa thu te ka gen khiak dek chiang in ka gawl a bing a, Nenem' mittui in hon nehnou sak mahmah ahihman in bangmah ka gen theikei hi.

Sawtlou nung in Nenem leng a kah hong khawl a, awlchik in, "Uu, tomchik tulai maive maw? Kon gen ut thu tampi omlai ahi.." chi in hon khou hi. Huaitak in keileng ka khawlkik thak a, Nenem' hon thugen sawmte ngaikhe di'n a bench uah ka tusuk nawn hi. Nenem inleng a mittui te nulsiang kawm in a gennop thu te gen di'n hong kisa a, "Uu, ngaihsiat in ngai hetken aw?" honchi masa zawzen hi, huaikhit in hichi'n a hinkhua thu hon gen a, "Uu, kei maw, 'ka nu suun ka hi hia' chih bel ka theikei. Ka nu bang leng tuni chiang in tangval upa pipi khenkhat in a pasal' innsung ngei ah hong hel theilai uh hi. Keileng huchibang thou ka hi, konchi mai ding. A dikna chiang le om ahihchia!

Mi beven mahmah ka hi a, nang toh i kingaih ziak in itna diktak bang ahi hiam, chih ka theichian a na tung ah kipahthu kon gen Uu.... Hon ngailou ka hi zenzen kei, ka lungsim a bevenna pen ken kham/dal zoulou ka hilel hi.

Nang toh kha 3 lel kingai man i hi a, hichibang thute genna ding hun ka muhlouh ziak a tunitak a hon gen mai ka hi.

Na hon itna ziak in ka hinkhua ah leng kikhekna tampi non tun a, kei kia leng hilou in kou innsung aa ding a na kipiak zohna thupi kasa lua! Hon it taktak mah na hi a, itna

siangthou, itna dem bei a hon it na hi chihleng ka haihkei..!" hiaitan hon gen khit in a mit apan khitui hong takkhe keuhkeuh mai a, ka hehpih mahmah mai hi. Itpen te' mittui luang zaw a et hak tel mai! Himahleh ki pasal sak in daidide in a gei-ah ka tu hi. Nenem in a thugen hon sunzom zel a,

"Uu, hilehle maw, kei ka kidek zohlouh ziak in ka Umuan, ka taksa sianthouna ka na pekha ta, huaiziak in zanlam nitak leng ama' nau ka paai ziak a khophawk lou ana tuuk ka hi. Hon genkhe pah maileng le zaw na thuak nuamzaw maithei hiveen maw Uu!!"chi in hon genkhe tamai hi!

Hiai thu in ka lungtang tawng a hon deng a, naa ka sa petmah hi. Ka mittui te hong

luangkhe zungzung mai a, Nenem' mai leng ka-en ngam nawnkei hi. Ken 'ka khovel' chi a lungkim tak leh muanmohna nengchik mahleng neilou ka hihlai a, ka-it mahmah Nenem apan hichibang thu ka zak chiang in ka mihing' lungtang in a pozou kei hi.

'Aw.....! Naa hina tel e...!

"Mihing' dai" kuaman kaizou lou eive maw!!'

chi in ka pona mahmah mai hi.

Nenem inleng ka kah hon muhtak in keilam hong nga a, "Uu, keileng kikhek a nang aa dia hong kipat thak utlua keive! Hilehle ken tua ka gilsung a ka Umuan' nau paai ka hihchia kei' deihtelna omlou ahi, hon ngaidam mahmah in aw Uu, ka na hihkhial lua! Na itna siangthou ka hon zahtak sak zohlouh ziak in ka tuah bangbang ka pomsiam mai ding Uu, thildang ka hon ngen ngamkei, na hinkhua ah kei sang a na itna siangthou tang taak zaw mi tampi' om ahi ua, huaite................." chi in a ban genzom theilou in hong pumkawi a, kah chihtak in hong kap nawn leuleu hi.

Huai tak in kenleng ka mittui te ka nul zualzual a, Nenem ka-ang apan sawnpawt zek in ka gawl bang ka khuah thak zawzen a, "Nau, khovel ah ka piang a, ka neuchik apan ka nu-leh-pa'n hawmthoh tak in leh itna zuau ngeilou ding toh hon na khoilian ua, khovel kilawmna mahmah 'itna dik' nang a pan tangkha ka kisak lai a, ka it masak pen leng hichia kipan ahihtel bel thuak hak kasa! Ahi a, bangteng ka tuah khempeuh hon theihpih tu Pathian hing nei ka hihman in 'kingaisia a hinna kilak mai bel ka lungsim ah a om khakei himhim hi. Nang leng huchibang a mahni hinna kilak ding na sawm netkei di aw? Huaiziak in, haksa sa mahmah lengzong, nang itna hinkhua apan in kei ka na kihem khe mai ding aw!" chi in ka genkhe ta hi. Hiai thu a zak tak in Nenem hong khase semsem a, kap huphup kawm in hong kawi nawn hi. Kenleng ka itpen aa dia ka vaikhak ut thu tamlou ka genbeh lai a, "Nau, hiai kon ngen ut..,na pasal aa ding in zi manpha leh gin-om hong hi inla, na ta-leh-tute' aa ding in 'nu manpha, chitak leh ithuai mahmah hong hihsawm in aw? Nang kia hatna a na hihzoh bel ka gingta kei, himahleh thil bangkim tung a Thunei leh Hihtheihlouh neilou Pathian' hatna muang in na hinkhua na hong bawlthak ding aw Nau?? Na hinkhua na hong kibawl thak zoh ngei leng ka lam-en hi. Na tungtang thu a hoihlam ka na zak lehbel ka itna dik ahi ka chi ding a, a selam ka na zak leh bel ka itna pen itna diklou ka chi ding.

Banah, melma et in hon en hetkei in aw, kenleng huchilam a hon en ngeilou ding ka hi. Ka tawpna di'n thukhat kon gen aw, Nanau ei, kon ngailua!" chi in mittui pak likliak kawm in Nenem te' inn apan ka pawtkhe ta hi.

Nenem itlou leh ngailou ka hi zenzen kei! Itlou a ngailou hileng bel kum 5 lam bang paita ahihman in huai zan 2/3 lek amah toh kisai a hun kazat te ka hon genkhe kei hial ding hi.

Tuni tan in ka it leh ngaihna nengchik leng a kikhek naikei.... Khat veivei ka lungsim mitkha ah a nuihmai etlawm mahmah te a hong kilang theizel a, luankhi nul in ka zalna laikhun tung ah khattang kisa in huiva bang in ka mau theizel lai hi. A min ka genkhak chiang in leng ka itna a khang hulhul a, ka ngaihna a pung semsem lai hi. Ama nopsakna ding ka khualman in ka taisan a, ama kipahna ding ka deihman in ka taan mai hi. Himahleh, khat veivei zingkal ka thoh chiang in a message sim ding bang ka kinem theilai mawk hi. Aw! A lamdang tel!

Itna huansung a lut pen a nuam hetkei, a diak in it masak(first love) toh kikhen pen zaw haksa deuh hiau hiveh aw!! Itna in i damsung in khatvei lel hon hetkha a, tua in i damsung daih himawk veh aw lawmte aw.....

It masak(first love) toh kikhen ziak a itna huang a chitak zou nawnlou mi tampi i omta hi.

Zulhzau mahmah i sakte, khovel thil a kibual a ut-leh-dah a om nungak leh tangval khenkhat pen kei dandan a itna masa taisan te hi ding in ka gingta hi. Himahleh, genkhiak vuallouh ding khop a itna lampi haksatak ana tot nung ua leng lungke hetlou a hinkhua ana zang mi khenkhat i lak uah leng a omthou hi. Huchibang mite ka zahtakna sangpen ka pia hi.

Kei bangbang a a nehnou te' aa ding in bel kum tampi pailiam lehleng 'huai nitak mahmah' chihchih ding khop in a om hi. Aziak bel, zingkhua hong vak a, i lungsim hong thaksuak zel a, nitak hong hihchiang a lah i lungzuan hong kipan zel hiveen!

Nungak leh nupi khenkhat in a ngaihzawngpa/pasal in a hunlui khawng a gen chia ana zadah mahmah om hi. Tua ding hilou ahi. I kuppih theihkei lehleng i ngaihkhiak sak ding a kilawm ahi, chinuam ka hi. Itna lampi zaw ka kam in leng ka genkhe zoukei, gelh khiak khit ngei ding leng a bangkei hial hi. Huaiziak in, i itna lampi tot pen kibang mahleh mimal in i lungsim a I lakdan/veidan pen kibang kimlou ahi, chi ni aw?? Aziak bel, NUNLUI NGAIH NALUA E....!!

 

BEITA....!

By: M Liankhansiam | www.thaikawitongluan.com

Add comment


Security code
Refresh

© 2017. Thaikawitongluan.

We have 40 guests and no members online