Stories

NUNLUI NGAIH ANA E - IV

Ka kilawp luatziak ahi hiam, chih bel ka theikei, tomchik paipan ka kisak leh Nenem te' innkong ka tung guih mawk hi. Keileng ka lasak ka khawl a, daidide in kongkhak lam manoh in awl in ka paiphei hi. Insung a kuakua om hiam, chih theih masak sawm in awl-in ka paiphei a, thawmging om hiam chi in ka ngaikhe kawm zel hi. Himahleh a kongkhak bul uh ka tunphei tan inleng bangmah thawm kaza kei a, lamdang ka sa sim hi. Aziak bel hundang a ka hohdek chiang in a naute Lulun leh Thangbawi' laisim ging kaza malam zel a, himahleh hiai nitak in bel zak masak bangmah ka neikei. A light uh bel hundang bang in a innsung uh leh innpua uah vak phephua hi.

Kongkhak bul ka tun tak in kiu masa sese lou in thakhat in kongkhak ka hong guih a, ka lam-et louh dantak in insung a omte ka va mu hi. Lulun leh Thangbawi in a uu-uh Nenem' khut langkhat tuak ana meksak uh hi. Lulun pen numei chih mahtak ana nehnou zaw deuh ahi ngei ding a, honmuh tak in kap sim pilhpilh kawm in, "Usiam, den a ka room apan tui dawn dia ka pawtkhiak leh maw ka Unem bench tung a na siktuk inchin, ka laulua! Bangchi a de aw ka Unem!!?" chi in hong na bohpah hi. Kenleng Lulun awl a ka khut langkhat a heikhe kawm in Nenem khophawklou a lum dildel a omlai a kianglam ah ka paiphei a, Lulun' hon dotna kamkhat mah leng ka dawng ma in Nenem kiang ah ka va tu hi. Awl a a sam huisak hiauhiau kawm in, "Nau, bang ana chi e?? Kong tungta voi.... Non call zoh a kisa pah a hongpai tou pah keive....! Hon na ngaklah lua maw Nau?" chi in ka houpih hi. Himahleh Nenem in a hon dawngkei..! Kenleng ka hihtheih tawp suah in a lukhung ah ka tu a, ka phei khamsak in duat mahmah leh hawmthoh mahmah kawm in kha khut in a lu ka zutsak thiamthiam a,tomchik bangmah genlou in ka tu tawldam phot hi.

Thangbawi in bel kei ka tuntak in hon muang mahmah ahi ngei dia, "Usiam, ka khut khamgawp! Kei ka na rest phot di...." chi in a room lam ah hon lutsan pah hi. Lulun bel nengchik lungsim piching zodeuh ta ahihman in leh, lung hihmoh huai a hihdan theisiam simta ahihman in a Unem kiang a tu kawm in a khut langkhat a meksak zom nawn hi. Kenleng Lulun kiang ah, "Lun,nunute hong tawpdek nailou di uh hia?" chi in ka dong hi. Lulun inleng, "Theilou maw, hong tawpdek ta maithei uh eive...." chihteng lel in hon dawng hi. Naupang lai ngen ki-enkol ka hihman un huchi lung hihmoh luat di'n leng ka koihkei ua, damdawi piak ding nasan leng ngaihtuah selou in hichi'n ka na tutpih topmai ua, Pathang leh Nungai kikhop tawp ding ka na ngak hiuhiau lel uh hi.

Nitak dak8:30 bang hong gingtou ta a, Nenem inlah khua phawklou, Pathang leh Nungai lah hongpai nailou lailai uh ahihman un ka lung hong himoh piansim ta hi. Lulun leng a ihmut suaksim ahi ngei dia, a Unem' khut a mek kawm in mitsi daudau maita hi. Kenleng a loh ngaihna thei tuanlou ka hihman in Lulun' kiang ah, "Lun, tuivot tamlou nou in va suak zual dih...!" chi in ka sawl hi. Lulun inleng va suakpah a, hong tawi hi. Ka khut huai tuivot a diahkawt in Nenem' mai ka theh sak selhselh hi. Himahleh a phatuam kei! Huaizoh in dial neukhat la ding in Lulun ka sawl nawn a, a hong tawitak in huai dial tui vot a diah kawt in Nenem' tal ah ka dep hi. Huchi in awlchikchik in Nenem hong tang a, awl in a mit hong hakkhia hi. Huaitak in kenleng a tal a ka puandep ka lakhia a, Lulun a hemkhe ding in ka sawl hi.

Nenem a mit hong hahkhiak a, hong halhkhiak tak in ka pheitung a lum ahihlam hong kiphawk guih a, kisuanglah mahmah in thohkhiak hong sawm pah hi. Himahleh ka phalkei a, tawldam tadih lai ding in ka gen hi. Amah leng kisuanglah pipi in ka pheitung ah a lu a ngasuk nawn a, pau ngaplou sasa in hong pau teitei a,

"Uu, nang bangchik a hongtung la?"

"Kei maw, dakkal khat val om hita keive....!"

"Aw....., achihleh nunu te la Uu?"

"Kikhawm hong tawp nailou uh hiveh aw.... Nanau ei, nang bang ana chi maimah la? Inn konglut leh hiai a ana lum chin a, khua lah phawklou.. Lulun leh Thangbawi in na khut langkhat tuak honna meksak unchin ka khasiat tha bang suak maimah eive....."

Hichia ka kihou kal un Lulun leng ka gei uah hongtu nawn a, Nenem leh kei bel ka kihou zom zel ua,

"Kenle ka theihlouh pi Uu... Denlam a kon call zoh a ka lung-am lua inchin huaiban bangmah thei nawnlou ka hi.. Eh! Achihleh tua Thangbawi la leh?"

"Room a lut hiveh aw, a ihmu ta maithei ka chi...! Kong tungphet a 'Usiam ka khut kham gawp, kei ka na rest phot di' chi a room a lut hiveen, a ihmu ta mai diam maw....!"

"Hehe....... Nang nong tungleh a lungmuang lua chihdan ahi sam di maw! Na muanhuai louhlouh toh maw Uu? hehe" chi in Nenem hong nuikhe nelhnelh hi. Kenleng a lu zutsak hianhian kawm in,

" Hehe.... Nang hon muang naikei lechin le i naute'n hon muang mahmah ta uh eingal ve Nau. Nang sang inle a ginna uh a hatzaw phial di....." chi in ka chiamnuih a, Nenem inleng kin a kin in hon dawng a,

"Chik in kon muanglou ngei a eita leh Uu....! Kon muanglua a, tua le na phei khamsa a non lupsak bang chu aw...........na zi dan a kikoih mai ka hi..." chi in a nuihmai etlawm mahmah hong suahkhia hi.

Lulun in ka kihouna uh daidide in ana ngaikhia a, Nenem leh ken bel ka houlim uh ka sunzom nilouh uh hi. Nenem leng awlawl in hong halh hiaihiai a, tomchik nung in a aw suakte bang hong chiang mahmah ta hi. Lungmuan huai bangsim mahleh Pathang leh Nungai kikhawm tawp hongpai nailou ahihman un ka paisan ngamkei a, a ngakna in chiamnui kawm simsim in ka houlim zel ua,

"Tuban na hichih nawn ngeingei leh damdawi inn a ambulance a honpo ta di ka hi uh, na thei maw Nau?hehe"

"Hehe..... Nang ka kiang a na-om di nakleh poiteuh lou, lau teuhlou....!"

"Kei ka-om mawk di hia! Doctor te om di unchin, kei cu a driver a ka pankhak leh hi hamham di keivoi......!haha"

"Huh! Achihleh kei utlou daih di..haha"

"Kou nunu toh papa toh i naute toh hon guang teitei di. Hileh nang chouh tuangkha di.......haha"

"Huh.... Hileh kei kap a kap di.... Geihmai!hehe"

"Kap lechin le kou hon posak thouthou di...hehe"

"Oooii..... Uu mikhel!"

"Utleh.... Ken poisalou!!haha"

"Phih....! Ken mikhel te ka ngaihlouh pi.....!"

"Achihleh kei bangziak a non ngaih e leh? Keile ka mikhel thou voi....!hihi"

"Nang chu ka Uu neive le......!"

"Hmm..... A gud mahmah ve leh...! Thouta oleh Nau, ka zun suaklua mahmah! Ka teh dek.....hahaha"

"Haha..... Okok.... Thoh chet di himai!" chi in nuikawm nanalh in Nenem thou di'n hong kisa hi.

Kenleng a ngawng a kawi kawm in ka tutang tou sak a, ka tut hoihsak zoh in ka zun ka va thakhia hi.. Ana suak petmah man ahi ngei ding a ka zun bang ka thabei theikei dek hial hi. Ka thakzoh in insung ah ka lutnawn a, Nenem kiang ah ka tu nawn a, ka liang ah ka kingai sak hi. Ka khut langkhat a kawi kawm in ka khut langkhat in a khut langkhat ka meksak kawm hi.

Tomchik daidide a ka tut nung un Lulun in,

"Usiam, ka ihmut suak gawp! Nunu te hongpai matan ka Unem nang ana ngakpih mai in aw kei ka va lumta mai di?" honchi a, kenleng, "Awle Lun... Va lum oh, poilou ahi. Good night!" chi in ka dawng hi. Lulun leng kintak in a room ah lutsuak pah a, kei toh Nenem kia ka tu uh hi.

"Uu, bang natna nei ka hi diam maw? Ka vangse tel kei zaw!" chi in Nenem hong khase mahmah mai a, ka liang a kingai kawm in ki-dik hithit hi. Kenleng awl in,

"Nau, huai chih ding hilou ahi. Natna i chih khawng ei thu hilou pi a..."

"Enve Uu, mi a ut dandan ua om ua, a ut uhleh zu dawn ua, khamtheih chi tuamtuam hih ua, hilehle dam a damthei maimah uh! Eilah chu....zing leh nitak ann nek simlouh a, suun chia I singpi dawn chouh petmah kihih hi a, vei a kiveise netnut...! Khat veivei huai i school hostel gei ua haikung(mango tree) toh kitehkhen keive Uu.... A mel a bangmah chilou mah bang zawzen, i metleh a sung a nektheih di khat le omlou toh ka kibang.....!"

"Mawkmawk eive Nau! Theigah maimai khawng toh teh a mihing' hinna mangpha zaw peklai ahi. Huchidan lam khawng ngaihtuah a le na neih nawnlouh di ahi. Denchiah ei hon siamtu leh hinna neipa Pathian' deihlouh lam i genkhak di lauhuai ahi."

"Umm, ka gen nawnkei di leh.... A himhim in maw Uu, thukhat kon dong diam?"

"Umm... Hon dong ve Nau, bang a na theih-ut?"

"Uu, zu a limna bang a? Bangziak a papi te'n zu a hichi dawn ut uh ahi di?"

"Nau, kenle tuni tan in zu ka dawnkha nai tadih kei... Hilehle mi khenkhat in a gen uh ka zakkhak dan a chu maw, a zu pen a lim hilou inchin a kham pen nuam ahi, chi uh hi veh aw....! Hilehle ka gingta kei... Aziak chu mi kuahiam in zu a khamsiat chiang a, amah-leh-amah nasan ki-enkai zoulou ahihchia maw le?hehe... Lehlam tak ah bel zu dawn ziak tuamtuam a om thei, a tangpi in mi tampi in lunggim luat ziak a zu dawn uh hi in ka thei... Khenkhat in lah nopsak utziak bang, ahihke'h hih di/sep di neihlouh luat ziak a chimluat man a zu khawng va dawnkha thei uh ahi."

"Hmm... Achihleh maw Uu, papa'n bangziak a zu dawndawn ahi di leh? A lunggim luat ziak, chih dia lah a zi leh tate toh a omchia a mel nuihmai gige zel a! A chimluat man, chih dia lah hun neilou sasa a ava dawn hizel a, ahihke'h nopsak a utluat man ahi di maw....!"

" Nau, kenle tua non dotna pen zaw kon dawngthei kei... Aziak maw, mihing i tuam dungzui a i lungsim ngaihtuahna le tuamvek inchin, khat in hoih a sak mahmah zong khat aa dia siat a sia hithei ahi. Enve, Bible bang a le zu dawnlouh di kichi khalou ahi, "Zu khamhat in omkei un, huai ah kideklouhna a om" chi a kigelh lel ahi. Hiai pansan khawng a zu dawn te'n a kisiamtan na di uh zong maimah unchin lungkham huai himah veh aw....! Hilehle papa I panpih theihna omsun chu 'thumna' ahi. Zing leh nitak in na thumpih gige di aw Nau....?"

"Thumpih gige keimah voi Uu.... Hilehle a zi leh a tate hon thulak lou a diam, chihnop huai simphial ta aka! Banah, khat veivei ka ngaihtuah chia maw Uu, 'Pathian inle ka thumna hon dawnglou/ngaikhe nuamlou ahi diam!?' ka chih hun khawng le om eingal ve!"

"Nanau ei, Pathian mohsa ding vual i hikei! Khovel leh a sung a om tengteng' tung a thuneipen leh thil bangkim theipa mohsa dia nang leh ke'n chitna nengchik le neilou i hi. I tuah khempeuh hon theihpih ahi.. Lungke hetken aw.....? Pathian in a mite' thumna- a dawngpah om, a dawnghak/zekai zek om, a dawnglouh omlou ahi."

Huchi a ka houlim laitak un Pathang leh Nungai leng kikhawm tawp inn hongtung geih uh hi. Nungai in, "Eh! Nem, bang ana chi e bawi?" chi in hong naihphei pah a, Nenem' kiang ah hongtu phei hi. Pathang bel mi pautam lou chih mahtak pau sese lou in a room ah lutsuak pah hi.

Nenem inleng,

"Kikhawm dia na kuanzoh phet ua maw Nu, hiai bench a ka tut leh ka lung hong-amlua inchin kho phawklou a om ka hi. Vangphat huai tak a, chi zawzen leng ka khophawklouh dek a ka Usiam sam man ing a, aman hongtun tak a hon buaipih ahi. Huaima chu ka nau tegel in hon buaipih uh.." chi in thil-omdan hon gen hi. Huaitak in Nungai inleng keilam hong nga kawm in, "Oooii... Siam, nana fel ngei! A himhim a nou ana ki-bangchi khoi uh la?"

chi in lamdang sasim tak in hon dong zom nawn hi. Kenleng thil-omdan teng nounel tak in leh a chiang theitawp di'n ka hilh sipsip hi. Huaitak in Pathang leng a room a pan hongpawt a, ka tutna pam ua bench pen a hongtu phei kawm in, "Zingchia na va ki-etsak uh ngai ding eive leh Nem, kei lah office ka kailouh theihlouh ding ahihchia na Nu toh va ki-ensak teitei un aw?" chi in hong gen hi. Nenem inleng a pa zahtak mahmah kawm in,

"Awle Pa...." chihteng lel in dawng hi.

Sawtlou ka tulai a, kei bel mi toh houlim chih khawng ka utlam ahihman in Nungai toh Nenem' naupang lai thu khawng ka houlim kha thepthup uh hi. Ka kihoulim tui mahmah mai ua, khat veivei ka nui zaizai ua, a nopna khat bang a om vanglak hi. Tomchik zoh in ka phone ka lakhia a, sana ka-etleh nitak dak10:30 ana gingman ta hi. Keileng hundang sangmah a paihak zaw ta ka hihman in pai ding in ka kisa hi. Nenem' kiang ah, "Nau, ka na paiphot di aw? Nangle zingchiah na va ki-ensak dia nong dampah mai di chu maw le?hehe" chi in ka tutna apan dingkhe di'n ka kisa hi. Nenem inleng, "Awle Uu.... Painuam inla na manleh zingchiang nitak chiah le hong hoh nawn maive maw?" chi in hong dawngpah hi. Kenleng, "Aw..... Kon hoh mankei lehle kon message di chu..." chi in ka dingkhia a, konglam zuan in ka paiphei hi. Nenem bel hong dingkhe ngaplou ahihman in a omna mun ah mangpha hon khak a, Nungai leh Pathang in a gatebul tan uh hongkha uh hi.

Inkong a ka kizuih pawt kawm un a khatvei na di'n Pathang in, "Paingam mah niteh maw Siam?" chi in nui heuhau kawm in hon chiamnuih hi. Kenleng kin a kin in, "Hehe... Paingam mah sam ning ei Pathang.." chi in ka dawngpah hi. Nungai inleng, "Pasal khawng chu huchih dimah aka! Na Pathang bangle khat veivei zan dak11 nung khawng a amah chouh khawng 'Teddim Road' zui a kikou ekek theisek ahih kha!" chi in hong nui buabua hi. Huaitak in kenleng, "Khaih! Nungai, ka Pathang te khawng toh teh dia chu ei kigum zou taktak nailou ahi.." ka chih behlap lai a, ka thum un ka nui zaizai uh hi. A gate uh ka tunphei tak un, Nungai in a omlouh kal ua Nenem ka na buaipih ziak in kipahthu hon gen somsom a, huaizoh in mangphakikhak in ka kikhen uh hi. Keileng zan sawtdek manta ahihman in a kin theitawp a ka kalsuan in ka innlam uh zuan in ka pai mengmeng hi.

Inn ka tung leh ka innkuan te ana lumkhin vek uh ahihman in keileng ka kihahsiang zoh in ka room ah ka lut a, ka lumpah hi. A suun a ka gari hekna gimsim ka hi diam ah ka ihmu pah hithit a, zingkal ka khangma zomah hi. Dak6:30am lak in ka thou a, ka kihahsiang zoh in biakinn devotion ka va hoh a, Nenem' aa ding liauliau in thumna hun ka va zang hi. Inn ka tunkik in Nenem leng thuzak ka sawm sese kei hi. Aziak bel, damlou sasa a phone a khoih ding ka deihlouh ziak ahi.

Tua zingkal in Nenem a kipan in 'morning wish' leng ka mukei a, himahleh ka theisiam veve hi.

Zing-ann ka nekzoh in school kai di'n ka kuantou a, ka lawmpa Lalbawi ka tawntou hi.

Huchi-in ka lawmpa toh school ka va kai ua, himahleh Nenem kia ka lungsim-ah a omden hi.

Ka class lakte uh leng khatzong ka theikei a, ka lungsim a si dedu zou hial hi.

Suun-khawl(break) ka neih tak un teacher te'n classroom a kuamah om ding phallou uh ahihman in ka pawtkhia a, ka room kong zawntak ua "varendah" ah keikia in ka tu hi. Ka lawmpa Lalbawi in leng lamdang honsa mahmah mai a, ka gei a hongtu kawm in, "Bangchi e Siam? Tuni na mood a off chi ngei!" hongchi hi. Kenleng, "Nenem zan nitak a kho phawklou a puk phut inchin, tuni a ki-ensak dek uh hiveh aw...." chihteng lel in ka dawng hi. Lalbawi inleng hon theisiam mahmah a, ka liang hon betsak kauhkauh kawm in, "Aw....! Poi na e maw, chihlouh lah gen di omkei veen! Bangmah thupi hikei inteh.... Huchi lung hihmoh luat di hikei veh hiai a. Nang na hichih ziak a le a natna thei na hihtuan louh pi a..." honchi hi.

Kenleng,"Huaizaw himah e maw Lal!"chihteng lel in ka dawng nawn hi. Huaitak in Lalbawi in hon paikhiak san a, ka classmate dangte uh pasal khenkhat toh school ground ah hon va ki mawlsan hi. Keibel bangmah ka uttha suaklou ahihman in ka tutna mun ngeimah ah Nenem kia ngaihtuah kawm in ka tu ngiungeu hi. Huaini school ka kaikhak bang hihkhial ka kisa maimah hi. Lunglut loupi a school kai, chihbang leng mahni kigawtna hoihtak khat ana hi, chih huaini in ka theikhia hi. Ka school kaisung bang uh hundang(nidang) teng sangmah inleng sawt kasa zaw hi.

School kaitawp innlam zuan in ka paipah a, ka kihahsiang a, ann-nek ding ngak in ka innkong uah nitumna lam nga in ka tu ngiungeu a, 'Nenem bang a chi de aw' chi in ka ngaihtuahtuah mai hi. Hun bang pai-awl kasa mahmah mai hi. Nitak ann-nek hong huntak in, ka nu'n insung apan ann-ne di'n hongsam hi. Keileng ka lutpah a, ka ann duhtha suak kei mahleh tamlou chik ka va ne hi. Ann ka nekzoh phet in ka nu' kiang ah ka kingen pah tingteng a, ka nu'n leng hon phal ahihman in Nenem' kiang a hoh di'n ka pawtkhe nawn hi…

Aban sutzop ding...

By: M Liankhansiam | www.thaikawitongluan.com

Add comment


Security code
Refresh

© 2017. Thaikawitongluan.

We have 43 guests and no members online