Stories

NUNLUI NGAIH NALUA E - III

"Nidang lai a maw, pa khat in ta pasal 5 leh numei 1 nei inchin, a tapa a neupen tungcet a pen mi melhoih leh pil mahmah ahi. Adangte'n mi phalou, chihna chu hilou ahi. Hilehle huai a pil mahmah naupang in damlouhna huaisetak mai hontuak hi. A nu leh pa'n a ki-etkolna ding sum neilou ahihman un a hihtheih sun uh chi in lungkimtak a a sihsan theihna ding in kep in a kep thoh maimah uh hi.

Kal bangzah hiam nung in tua naupang pen a natna hong nase deuhdeuh hi. A tung in bel a nu leh pa leh a sanggamte'n a natna pen khosik lel a kipan ahihman in dampah thei ding in gingta uh hi. Himahleh a natna pen hong naselua in a mit in khua a hong muthei nawnkei maimah hi. A huchih hial tak in a loh ngaihna theilou ahihman un, neih-leh-neihlouh genlou in lam-etna beisim pi in a pa'n Lamka a ki-ensak ding in zinpih hi."

Hiaitan ka genthei a, ka mit apan khasiatna mittui in hon tum ahihman in ka paukhe thei nawnkei hi. Nenem in ka tangthu gen pen hoihtak a ana ngai ahi ngei ding a, pauzom lou a ka om tak in ka biang a mittui te a khut in hon nulsak tiautiau a, "Uu, kap nawnken, huaikhawng hunlui hita ahi.. Kei ka-om na vele..! Hunlui ngai a na kahkah ding hi nawnlou ahi" chi kawm in hon hehnem hi. Kenleng, "Thukhat ah bel himah ei Nau, ahihziak in ka hunlui omkei leh kei tua hichitan a omlou ding ka hi." chi in ka dawng numnum hi. Ka thugen sutzom sawm mahleng Nenem in ngainuam ngellou ahihman in ka genzom nawnkei a, ka-ang a pom kawm in daidide in ka tu uh hi.

Ka lungsim ah 'hunlui i chih denzek a ka thugen teng lel hilou a, tuzingkal bang leng ka hunlui hilel a maw!' chi in ka ngaihtuah nilouh hi. Lasiam Benny Khongsai in "nunlui ngailou a omlou e!" chih laa a sak bang ka lungsim ah hong kilang dundun a, a laa puakpa' lungsim ding bang ka va hisap sak mawkmawk hi. 'Hunlui ngaihna' i chih zaw khat veivei nuihna ahi a, himahleh hun tamzaw ah bel khasiatna leh kisikna ahi lel hi. Aziak bel, i hunlui i suutkik chiang in, "ana huchih zaw khaleng/huai ana genkha khemkhem leng/ana huchi om khaleng" chihna ngen in dim hi. Huaiziak in, nunlui ngaih zaw nalua petmah ahi...

Dai dide a ka tut sung un ka pamzek uah nungak khat leh tangval khat hong kisel ekek uh hi. A omna uh gamla sim mahleh heh mahmah tuak uh zaw ahi ngei ding a, a aw uh Nenem toh ka omna mun ua pan inleng a kiza chiang mahmah mai hi. A kihouna uh pau hetlou in ka na ngai nawn ua,

Tangval: "Poi sa mahmah keng, na utleh ngaihzawng dang nei leltak ve! Poiteuh kei...."

Nungak: "Non hichibawl di saleng zaw honna muang hetlou mah di zaw hiveng! Kei tua koi a ka pai di na chih e leh? Ka pate'n lah hon thei le-uh hon nak hehsan lotel di ua, ka nute' mai le ka mu ngam nawnkei di..." chi in kap keuhkeuh hi. Tangvalpa'n a thugen hon sunzom a,

"Nang toh kei ka kisai kha ut nawnkei..! Huai nitak le kei chouh ka hi mahmah sam a, kei hon ngoh mawk chihtel! Na ngoh nopleh kei sang inle na lawmpa Sasang na ngoh zaw deuh ngal ke!"

"Nang kon ngoh utziak a kon ngoh lah hilou a...! Ahi mah neive le!"

"Mawkmawk! Kei ta ahikei di... Huchia hon ngoh ut di na hihleh poilou, sisan test di, kei aa a hihleh ka la dia, kei aa ahihkei ngeingei leh na theimai di....!"

"Ooii...! Na chihleh na lawmte hong tonpih se dah ve.... Nang pat eive le!"

"Na chihleh ut dah ve! Kei hiaithu a chu siang di ka hi."

"Tua hon deihlou phing di na hilam ana thei leng zaw maw Ukap!!" chi in a ban genzom theilou in tua nungak hong kapkhe keuhkeuh nawn hi. A aw suakte apan kisik mahmah ahihlam kilang hi. Himahleh a kikhel nung a kisik phing ahihman in a phattuam chikei hi. Sawtlou hong dai dide ua, a hong paunawn uh Nenem toh ka na ngak nilouh uh hi. Sawtlou nung in,

"Achihleh i su-ke mai diam leh?" chi in tangvalpa'n a ngaihdan hon gen a, a nungak leng a kaplai hong tawpguih in,

"Ukap, a himhim a nang hon deihlou lua maw?"

"Huai kei ta hilou khat ka kem nuam mawk di hia!"

"Nang ta ahimah vele, nang a last neive le huai ni a!" chi in a aw uh hong sang hiaihiai nawn hi.

A kinak sel mahmah mai ua, a gente-uh lah dik mahmah tuak, ahihziak in a kiselna thu-uh lah nungak leh tangval' kiselna chii le hi kha nawn manglou in a om uh hi. Ka lungsim ah, "Experience hoih neih mahmah uh eive hiai tegel inchu!" ka chi lel hi. Sawtlou nung in a nungak in a naupai pen 'sukkiak(abortion)' mai ding leh tuni nungsiah kimu nawnlou hial ding in hong kilem theikhong uh hi. Lehlam tak ah bel hoih mahmah bang mahleh, ka na awi hetkei hi. A kithukim zoh un kilen tettat kawm in kou omna lam zuan in hong kizui phei nalhnalh uh hi.

A nungak pen ka na enzui dundun a, aman leng lamdang sasim leh zum mahmah kawm in hon melh gaugau hi. A hon paikheng nung un leng khatvei hong kinung leh hei thak zawzen hi. Himahleh aman leng hon houpih lou ahihman in kenleng ka na houpih tuankei. A tangvalpa pen ahihleh theihna chiang ka nei hi. Ka theihkhak hun leh mun ka ngaihtuah chiang inleng ka theikhe zoukei a, himahleh ka theihngei luat ahihlam bel chiangtak in ka thei hi. Heutupa Job Thawngno in "Tulai nungak leh tangvalte ki-it lou in kingai uh a, damsung a ding hilou in tomchik sung a ding in kiteng uh hi." achih bang ka lungsim ah hong suak mawkmawk hi. Banah, tuzing ka pawtdek a ka nu' hon thuhilhna ka lungsim ah hong kilang thak a, "Hiaikhawng ziak eive maw ka nu'n hong pilvang in, honchih!" chi in a zingkal a ka nu' hon thuhilhna te ka theisiam mahmah ta hi.

Tua nungaknou leh tangvalpa'n hong paikhiak san nung un ken leng Nenem' talsam a mai liahdek sim a omte awl a huikhiak sak kawm in, "Nau, kon itlua!" ka chi a, Nenem inleng ka aw a zaktak in a mit hong hakkhe kuau in hon mitsat gaih a, "Uu ken kon it zaw!" chi in hong nui seisai hi. A etlawm tel mai! Hichidan a ka damsung hun zang ding hileng le ka lungkim mahmah ding, chih uthuai phial hi. Ka khosakna leh ka dinmun toh hon itkhawm a, ka hihna bangbang a hon pom a, itna dik leh siangthou a hon it Nenem ka neihkhak hampha ka kisa petmah! It leh ngaih penpen toh hun zatkhawm zaw a nuam telmai!

Dai tak a ka tut nilouh uh leh ka lungsim ah thukhat hong kilang a, kenleng ka gawl khuah thauh kawm in Nenem kiang ah, "Nau, achihleh ei bangchik chiah i kiteng dia leh?" ka chikhe phut mawk hi. Nenem inleng hichibang dotna kei a kipan a zak patna ahihman in zumsim chemcham kawm in, "Nang chih hunhun chiah!" honchi gaih hi. Kenleng, "Ahihleh tu'n chileng na ut diam?" chi in nui heuhau kawm in ka dong zom nawn a, Nenem in leng ka chih taktak ahihlouh lam theilua ahihman in, "Mahke! Na chih hunhun ka chihsa eivoi Uu....haha" chi in hong nuikhe buabua hi.

Kenleng a engbawl na dan in ka nuihmai ka tawpkik guih a, chihtak mel mahmah kawm in,

"Nau, chiamnuih louh in hong dawng dihle!" ka chih thak leh Nenem hong kisuanglah petmah a, a etna ding nasan theilou in hong om heihuai kha zawzen hi. A dawnna ngak in kenbel ka chihtak mel ka khekkei a, hoihtak in a mit ah ka-en kilkel hi. Huaitak in Nenem in leng ka ang a hong kingai kawm in awlchik in, "Uu, na hon it a na hon deih taktak chih ka thei. Ka hon muang petmah a, nangle kon muang bang inleng na om chih ka thei a ka kipak. Hilehle tuun-leh-zua' hal lah hibuang samlou i hihchia i maban ding khual masa phot leng, chih ut ka hi Uu. Ka chihziak bel kei uupen hi ing a, i nau Thangbawi in i pa' tha a khekzoh ma zaw pasal neih ding haksa sa ka hi. Banah, thukhat ka hon genlai vanglak ding aw Uu, ka inkuante chihlouh kuamah kiang a ka gen ngeilouh thu ahi. Kei maw Uu, mi damthei hetlou ka hi. Ka sineih hun in hon phakchia le numei dang banglou ing a ka tha chau petmah inchin, lupna ngak a khat veivei omzel ka hi. Mi khenkhat in bel "Rum(zu) tamlou chikchik in dawn lechin hoih ding na hi" honchi sek unchin, hilehle Papa'n a dawn teng lel le kinak huatlua ahihchia zu dawn a ka dam sang a zu dawnlouh a ka damlouh di utzaw ka hi. Huaiziak a nengchik piching toulai leng, kei-leh-kei beek hong kikem siam phot leng nang aa di mahmah a le na puakgik di hon dawnkha hipah mai ding ka hi Uu." chi in mittui pak likliak in hon gen tiautiau hi. Hiaibang teng a hon genkhiak tak in ka kisuanglah petmah a, ka-ang a kawibelh thinthen kawm in, "Nau, ngaihdam! Na chih tantan ka hon ngak ding. Lung himoh hetken aw?" chi in ka khamuan a, Nenem inleng ka-ang a a mai phum kawm in, "Awle Uu, kon ngailua....." honchi hi.

Tomchik hipan kasak uh leh nitaklam dak2 bang ana gingman ahi ngei dia, Pathang in ka galzek uapan aw ngaihsim in, "Hongpai ta uau Nenem, pai hunta! Dak2 gingta ahi.." chi in hong kikou phei hi. Nenem toh kei leng hong kisapna lam zuan in ka paiphei pah tingteng uh hi. Aw! Khiaklah huai na maizen e! Hun inlah kuamah ngak neilou a, tung a nisa inleng kuamah ngaklou mawk a! Khelah mahmah lengzong hun in hon ngaklou ahihman in munkhat a om muang hithiat hithei mawklou hi. Leitung hinkhua i chih leng huaibang thou ahi. Hunkhat ah i ding a, khelah mahmah leh khitui luanghial in i paisan a, hunthak ah i dingzel. Hunlui ngai in khat veivei i mittui a luang a, himahleh ut in utkei leng zong, maban a i lam-etna koih kawm a i tu dinmun apan kisuan khiak zel a ngai hi.

Lungkim mahmah lah hi, lah deihkhop lou leh am mahmah kawm in"Ngakik(Ngalawi)" apan inlam zuan in ka taisuk vengveng nawn uh hi. Lampi ah ka kingaihtuah suksuk a, bangpen ngaihtuah a nei ka hiam chih bel kenleng ka theikei. Khatveivei ka dah a, khat veivei ka kipak hi. Sawtlou ka taisuk nung un Nenem te' inn ka tung uh hi. A gari uh a koihna buk ah ka koihsak a, huaizoh "an neklim" kichi tuah in ka innlam uh zuan in ka khe-in ka paisuk ta hi. Lampi ka paikawm in zingkal a ka nu' hon thugen te ka lungsim ah hon kilang thak lailai a, hoihtak a ka ngaihsut kik leh ka hih khaklouh khat ka phawkkhe phut hi. Tuabel adang hilou in 'Ngakik(Ngalawi)' mun a thumna ka neih khaklouh ahi. Ka lungsim a nuamkei sim a, himahleh mangngilh ka hihman in poisa mahmah lengzong a kikhel ahi ta hi. Ka paina ding lampi hoihtak a en kilkel kawm in ka paisuk zel a, ka lungsim a ka nu' thugen te ngaihtuah kawmkawm in ka kal ka suan zel hi. Thakhat in lampi gei a innhuang lian mahmah khat apan ui(dog) khat in honna nak mawk hi.. Ka kiguih hial a, lampi a pai midang khenkhat in hon nuihsan zawmah uh hi. 'Pasal khat hingal a, huaikia leng hilou nungak nasan neithei ta hilai, ui khat lau a kiguih zawzen chih tel!' ka chi lungsim a, ka nuih zasim mahleh ka zumtha bang a suak lehlam hi.

Inn ka tung phet in ka gimsim ziak in ka bench tung uah ka tu tawldam masa zek hi. Huaizoh ka kisil khia a, ann ka ne hi. Ka-an nekzoh in tomchik ka tawldam a, huaikhit in laisim ding in ka kisa hi. Ka lai sim dia ka kisak hial leh ka lungsim ah thil tampi honglut kik leuleu hi. Nenem in suun a 'Ngakik(Ngalawi)'  a hon thugen te bang ka ngaihtuah kik thak nilouh kha a, ka lai bang ka lungsim ah a omkha nawnkei hi. 'Kum bangzah i phak chiah zi neih a hoih dia?' chih dotna peuh kei-leh-kei ka kidong nilouh hi. Upa lua in zi neih sawm leng lah ka neihngam nawnlouh khak ding ka lauzel, aziak bel tangval upa tampi te'n a genchiang un 'kum30 bang i hong val leh zi neih di kilau ahi' chi uh hi. Huaiziak in ka ngaihtuahna ah zi neihbaih hoih kasa sim hi. Himahleh Nenem in a naupa(Thangbawi) in a pa' tha a khekzoh ma pasal neih a utlouh dan hon genkhin zel a, a hon genlai in bel thupukna bawl a haksa hetkei a, himahleh ka khonung ngaihtuah kik chiang in hon sa-ik sak dek mawk hi. Ka kinoh chihna lam zaw ahi zenzen kei.., himahleh 'ka hon ngak ding' ka va chihkhak gaihpen mihing kuaman i maban ding kigen theilou ahihman in thupukna bawlkhial ka kisa sim thak phing hi. Himahleh leitung hinkhua pen 'lam-etna' toh hing i hihman in a lehlam tak ah bel 'poikei' ka chithei sam hi.

Huchi a ka laisim ding laibu phensa a ka koih pen nasan sim manlou a ka-om tak in ka lunglut tha hong suak nawnlou man hi. Ka laibu ka table a nusia in ka lupna tung ah ka lumsuk a, call balance neilou ka hihman in Nenem message ka khak a, "Nau hon call zual dih na manleh" chihteng lel ka khak hi.  Nenem inleng ka thuzak ding ana ngakngak ahi ngei ding, ka message khak pen a lut chih a kitheih phet i ka phone hong ging pah a,

"Aw...... Hello Nau! Bang hih?"

"Bangmah hilou, tu maimai.. Nunu toh papa kikhawm unchin, Lulun leh Thangbawi in laisim uh."
"Aw.... Nangla bangziak a laisim lou la?"

"Sim peihkhang....haha"

"A chimawk! Peihlouh chia simlouh mai di le ahi mawk di hia Nau..."

"Ka chih maimai hi Uu, tuni ka gimlua a huaiziak hi. Banah, ka period in honpha dek zawmah inchin lai le ka sim peihlouh.. Huai maths homework le gelh nailou keive ken maw...."


"Aw.... Poina e! Laisim teitei oh, chihmawk na dan lah omkei ven maw.....haha, zingchia kaingap di maw leh? Maths homework pen chu ken konna gelhsak man na ke keile laisim lou a om ka hi."

"Theilou, kai di chu ka chih hi a maw....hehe.... Ii, ngai zenzen lou hial! Ka homework gelh dia ka ngaihzawng dia kon neih lah hilou chin a.....haha"

"Haha.... Hmm, huai na chihtheih leh a hoih veleh!hehe"

"Uu hong hoh ve na manleh?"

"Manlou chihchu omlou e Nau... Hilehle nunu'n hong phal di'n ka gingta kei na e!"
"Ken kon ngetsak na di, tu'n phone va pe zual oh Uu, please....."

Huai honchih leh ka chii bang a liing zawzen hi. Himahleh a thu mangkei leng hon hehsat khak ding ka lauzel a, tomchik zoh in ka lupna apan ka thoukhia a, common room a ka nu khauzial a omlai ka phone ka va pe gaih hi. Ka nu'n, "kua a bawi?" chi in hon dong a, kenleng, "Nenem ahi.." chi in zum mahmah kawm in ka nu' mel leng en ngam ngellou in ka dawng hi. Aman leng chikmah a Nenem houpih kha ngeilou ahihman in a aw bang khuah thauh masa zawzen in ka phone a bil a ngai kawm in,

"Hello Nem! Bang chisim e?" chi in dongpah hi. Sawtsim tak a kihou uh a, kei bel zumlua ka hihman in ka room ah ka lut a, ka bil bang ka hum zawzen hi.

A kihou zoh un ka nu'n hong sam hi. Keileng ka va paipah a,ka nu'n ka phone hongpiak kawm in, "Bawi, na va hoh dia nongpai hak hetkei ding aw?" honchi hi. Kenleng ka nu' kiang ah, "Awle Nu, kongpai hak kei ding" chi in kilawptak in Nenem' kiang a hoh di'n ka pawtkhe pah hi. Lampi a ka pai kawm in ka siamtheih tawp suah in leh a ngaihlua lou di'n zawlla khenkhat ka lungsim a hongsuak masasa ka sa tou hauhau zawzen hi.

 

By: M Liankhansiam | www.thaikawitongluan.com

Add comment


Security code
Refresh

© 2017. Thaikawitongluan.

We have 43 guests and no members online