Exclusives

HOIHNU-Zalmang Lianu

HNcv

 

A thupi lua leh nalh lawtuam hi lou ahihman in ka itna hinkhua mite theih a gelhkhiat ding akhenchiang in zumhuai peuh ka sa hi. Ahi a, kisiamtanna hi tuanlou in, kei tanchin apan kuahiam in zilkhiat a nei thei sam khade-aw ka chih man in ka hon gelh khe mai hi.

Itna kichi kipianpih ahi diam ka chi hial hi. I neu apan i kithuahpihte toh itna khau kilenkhawm kha chitchiat khollou hivaw. Gintak luatte leh mite’n hon demdemte uh toh bang leng kingaih khak louh khawng a omzaw hileh kilawm. Huaichiang a, kuahiamte bang a omdante ua kipan hon ngailaw ding i sakte bang in leng peuh hon na ngai hi khollou uh hileh kilawm. Akhenchiang alah i gintat louh pentak bang in hon ngai ana hi thethup zel chihkhawng om mawkmawk zel. Huihah! Theih hak ka samai...

Hmnn... Bangteng hileh, ka tanchin toh nang tanchin in kibatna a neihkhak tuak hiam ana sim himhimve maw?

 

Full Story in PDF File. DOWNLOAD HERE

Add comment


Security code
Refresh

© 2017. Thaikawitongluan.

We have 26 guests and no members online