Exclusives

MOBY DICK - IV & V

 

MOBY DICK

www.thaikawitongluan.com

 

BUNG IV

Nantucket map na et leh, khovel kilkhat petmah a om ahihdan na theithei ding. Tuipi piau apan gamla tak ahi a, Eddystone vakinn sanga leng tangkhat zaw ahi. Mual neuchik ahi a, sehphou a dim chih ding a himai. A lei mah leng leivui singseng ngen in a dim hi.

Hiai tuikulhgam ah tangthu lamdang tak, bangchidan a misanten hiai tuikulh gam ana dinsuah uhiam chih om hi. Kum tampi paita in musane khat in New England tuipi pang a pan naupang khat tuah in lenkhiatpih hi. Tua naupang nu leh pa'n leng mu ua, delhzui uhi. Amau Red Indian te ahi uhi.

A ta ngeklai a tuahkhiak pen sun kawmkawm in, tua musane in a lenpihna tuipi tung lam ah delhzui ding in thupukna bawl uhi. Kintak in a long uh lakhia in, lauhuai chiteng nuai ah tua musane leh a ta uh delhzui in tuipi tung ah pai uhi. Huchia a delhzuina lam uah tua tuikulhgam tawnkha ua, a lamet phak hetlouh un a ta uh' guhvuak va mu uhi. A inlam ua kik nawn sese lou in tua tuikulhgam ah tamden uhi.

Huchi in hiai Nantucket a va khosa ten tuipite pholhsuah in, nekzonna in zang uhi. A bultung in aisa leilak a omte ne in ana khosa hamham ua, a khonunglam in len khawng zang in nga hon man panta uhi. Awlawl in longte khawng zang in hong vaksuah zel ua, nga lianzawdeuhte bang man in huaite mah hon ne tou nawn uhi. A tawp in longpite bang hon bawl in, gamvakna tawp ngeilou hon pankhia uhi. Huchi in hiai Red Indians Nantucket a tengte hong kithehzak in, tuitung ah tuitung kisimna hon pan ua, hiai a misimna a a vualzohna uh tuh Alexander in galte a sim a khovel a zohsuak toh teh theih ding hi.

Tuipi lian teng a hon velsuak in a hon vel lumlet ta ua, khovel a tuipi tengteng sehthum suah sehnih bang amau hon thuneih khum ta uhi. Kumpipan a lalgam a thu a neih bang in amau leng tuipi tung ah thu nei ua, a tuitung lalgam uah vai hawm uhi.

Ka tangthu ah kiknawn le. Nantucket nitaklam zekai sim in ka tung ua, Queequeg toh tuipiau lam ah kava vak uhi. Huaini tuh bangmah hih nawnlou a, annek a lup mai ding vai ka gel uhi. Spouter khualbuk a ka tunna pa'n a tanaute Hosea Hussey kichi khualbuk Try Pot kichi neitu a hon hilh a, a omna mun uhleng a hon hilh hi. A in paina ding lampi bangleng kichiantak a hon hilhsa himahleh a theihhak luat ziak in sawtpitak ka zong ua, a tawp in ka tung thei khong uhi. Huchi in nitaklam an ka ne ua, ka lum ua, nuamtak in ka ihmu suk uhi.

A zing nawn in long sung a van koihna mun ah kava pai uhi. Queequeg in long ka deih penpen tel theihna zalenna hon pia hi. "Yoyo in ngapi betna longte teel in hon chi" chi in hon hilh hi. Yoyo ahihleh a sakhau a akuah a pathian lim ahi.

Nga betna ding long mansa a om thumte ka envel a, atawp in 'Pequod' kichi long lianlou pen ka tel hi. Luisimta mahleh ka deih in hoih kasa mahmah hi. A sung a tuang mi khat ka mu a, long a captain hi dia ka gintak ziak in, "Heutupa, na long ua tuanna ding suai kai nuam kahi" chi in ka gen hi. Huaimi in tuh amah captain Peleg ahihdan hon hilh hi. Huai long neitu nihte lak a a khatpen ahi hi.

"Bangziak a hiai nga betna longte a painuam na hia?" Chi in a hon dong a, "kei thil thei ut leh vakkhiat kilawp tak kahi a, nga betna kichi bangchi bang hi hiam chih thei nuam kahi" chi in ka dawng hi. "Huchi ahihleh suai na kaih ma a captain Ahab na kimuhpih ngai ding ahi" chi in hon dawnhlgkik hi.

"Captian Ahab kua e? Koi ah ka mu thei dia?" Chi in ka dong a, "Captain Ahab ahihleh hiai long a captain ahi. Na suai na kaih ma a hoihtak a amah na etchet masak ding ahi. Na theihtup baih na ding in, amah khe khat chauh nei ahi" chi in a hon dawng hi. Huai thu in hon kiguihsak hial hi.

"Aman bangchi dan a a khe langkhat mansuah ahia? A nga betna lam a a mansuah khak hia?" Chi in ka dong hi.

"Ka long uh ngapi lianpi in hon sual na a a khe mansuah kha ahi. Ngapi in a pehtan sak ahi" chi in captain Peleg in hon hilh hi.

Hiai thu ka zak ziak in ka lungke tuankei. Huainaksang in ka utna a lianzaw hi. "Ka lawm Queequeg in leng hon zui ding ahi. Amah New Zealand apan thalkap siam ahi a, ngapi a za a sim ana that ta ahi" chi in ka hilh hi.

"A hoih e. Amah leng hon tonpih in" chi in captain pa'n hon gen hi. Ka paikhiak ma ua captain Ahab munuam kahihman in koi a bangchi muh theih ding ka hi hiam chih ka dong hi. "Amah na kimuhpih poimoh lou ahi. Kei na hon muh nakleh hun ahi. Long a hon tuangsak thou na ding kahi"a hon chi a, "Kimuhpih ut kahi. Mihangsan tak hi ding ahi" chi in ka dawngkik hi.

"Aw, a hoih e. Hiaimun ah a om ding chih ka gen thei chet kei. Tulai a om nuam ngellou ahi. Mi a kimuhpih vang mahmah a, kei nasan toh leng ka kimutam kei uh. Lungkimlouh phutphut chih a thangsak. Himahleh, lungsim hoihtak nei ahi. A min leng Bible a kumpi Ahab mintam a kiphuak ahi" chi in Peleg in hon hilh hi.

"Bible a kumpipa pen lah a hoih hetkei a. Mi gilou petmah hi a" chi in Peleg kiang ah ka gen hi.

"Huchi bang thute gen kha ken. Ka captain Ahab uh mihoih tak ahi. Ka khualzin nanung un a lungsim nengchik a mansuah zek a, huai leng a khe na a sak luat ziak ahi. Amah zi nei ahi a, a zi leng a naupang in a melhoih mahmah hi. Tapa leng a neita hi. Huaiziak in, tangval aw, kuamah a min ziak maimai in ana ensawi pah ken"

Captain Peleg in captain Ahab a gendan theihsiam huai kasa kei. Ka paikhiat kawmkawm in ka ngaihtuah kha den hi. Amah hehpihna leh dahna in ka dim a, a ziak ding leng thei tuankei mah leng a khe langkhat a mansuah ziak hipen hi in ka thei. Alangkhat a lah, ka laugu sim zel hi. Himahleh bangchibang lauhna hi hiam chih leng ka genchian thei tuankei. Mi huham leh lamdang taktak a gamtang zel hi ding in gintakna ka nei hi.          

            

MOBY DICK

www.thaikawitongluan.com

BUNG V

 

 Khualbuk ka tunkik nawn in Queequeg a dia hunpi Ramadan zatni ahi chih ka phawkkhia hi. Huaini Queequeg in a ngolh ding ni ahi. Huai tuh amau sakhua in zat zel a ana neih ni uh khat ahi hi. "Ramadan kumkhat in khatvei a tung a, huaini in an ngawl leh mahni kisugenthei a om ni ahi" chi in ama nitak in hon hilh hi. Midangte sakhua leng zahtak sak mahmah kahihna ah amah sukbuai ka sawmkei hi. Huchi in ken leng ka sun an lakhia in, ka hun tamzaw hulliap ah ka zang hi.

Nitaklam a hong hih in keileng ka vakhalh a, khua hong mial tak in, a hunzat beita dinga ngaihtuah in ka omna khualbuk lam ka zuan hi. Ka pindan kongkhak uh kiu mah leng, dawnna bangmah a omkei. A sunglam ah kikalh zomah hi. A min sam zel mah leng, dawnna bangmah ka ngah keina, daih in a dai sipsip mai hi.

Lamdang sa in khualbuk ngaknu kiang ah Queequeg a muh khak leh louh ka dong a, zingkal apan mukha nailou ahihdan a hon hilh hi. A diktak in amah leng a pindan hahsiang ding a va hoh, a sunglam a a kikalh in va mu a, koihiam khat a ka hohkhiat ziak ua kikalh hi ding a ngaihtuah a kuamah kiang a hiai thu ana genlou ahi hi.

Hiai thu teng ka zak chiang in lamdang kasa a, khualbuk neipa' zi sam in thagum thatang in pindan kong ka hong uhi. Ka lut aleh pindan laizang a Queequeg, hoihtak a kithunun a tu chitchet kava mu hi. A dai dide a, nasatak in a kingaihtuah hi. A khut in yojo lu ah len in a tawi a, suang a milim bawl bang zen in a tu giugeu hi. A anngolh hun bei nailou ana hi hi.

Keileng innuai lam a paisuk in nitak an kava ne hi. Queequeg in a an ngolhna a zoh ding ka ngak a, himahleh nitak tan in leng a omdan ngeingei in a omlai hi. Huchi in ken leng ka ihmutsan hi.

Zingkal nawn, van a ni a hong suahkhiat tak in Queequeg leng a hong dingkhia a, a an ngolhna hon zouta hi. Itna leh hepihna mel toh kei a hon en hi.

Kintak a kisa in zing an ne ding in ka paisuk uhi. An limtak a ka nekzoh un, Queequeg in leng long a tuang dia a suai a kaih theihna ding in long omna lam la manoh uhi. Ka tun tak un captain Peleg in honna mu a, hon sam in, "zan in na lawm di pen sasialne ahihlam na hon hilh kei a. Kou ka pai dan uah sasialne te Khristian a kipia ahihkei ngal uleh long a tuan kiphallou ahi. Amah Khristian suakta ahihdan chetna na nei hia?" Chi in honna gen hi.

Hiai thu kazak in lamdang kasa a, ka kiguih hial hi. "Heutupa, huai bang na gennopna e?" Chi in ka dong hi.

"Na lawmpa'n Khristian a suahna kigelhna lai a hon lah ngai di ka chihna ahi" chi in hon dawngkik hi.

Huchih lai in pindan khat a pan mikhat in honna engu ahi chih ka thei a, a khonung in huaipa tuh captain Bildad ahi chih ka theisuah hi. Aman leng Peleg' thugen gum in, "Himah e, aman Khristian a suahna lai a hon lah ngai ding ahi" ana chih behlap hi. Amah leng Queequeg lam a kihei in, "nang Khristian biakna toh kinaihna na nei kha hia?" Chi in dong hi.

Kei leng ka lawmpa kana gensak a, "hi neitham e. Amah Comgregation Church masa pen a panna nei ahi."

"Upa Coleman in a etkol saptuam a tel ahi na chihnopna hia? Lah ka mu ngeikei a. Kei huai biakin a Pathianni teng a kikhawm keive. Hiai long a a tuan theihna dia hon khem sawm nahi. Ken a lai mahmah munuam kahi"

"Hon khem sawm kahi kei hial. Ka gen thei kahi a, ka chih taktak ahi. Abul a pan in panna nei ahi chih ka hon hilh" chi in kimuangngam tak in ka gen hi.

Captain pan lamdang sak mel tak in, "bang saptuam e tua na gen?" Hon chi a, captain pa baihlam tak a khemzoh vual hilou ahihdan ka theikhia hi. Himahleh hangsan tak in ka genlai a, "amah khovel pumpi a Congregational Church masa pen a member ahi. I biakdan uah a kituam zekzek a om maithei. Himahleh Pathian kibang bia ngen ihi uh"

"Siampu di mah na hong bang a. Thugen siam mahmah nahi. Huchi ahihleh, na lawmpa'n nga a that thei hia?" Chi in Captain pa'n hon dong hi.

Queequeg in leng tua dotna theisiam ahihman in, pautam lou in tua long a galdalna kibawl lam manoh a, huai apan nga matna long ah tailut in hi. A thalka a ngim vengveng kawm in hong kikoukhia a, "Captain, huai a tui tak khat om na mu hia? Huai pen ngapi' mit didan in ana ngaihtuah in. Ka ngimna ana en in" hon chi hi.

Hoihtak in hon ngim vengveng a, a hon kap leh tua tui tak khat pen hon kha chet hi. Captain Peleg in leng captain Bildad lam a kihei kawm in, "na lai hon la zok in. Hiai long a ding a suai i kaihsak ding ahi" chi in gen hi.

Tua lai hong tuntak in captain pa'n leng a suai kai ding in Queequeg sawl hi. Himahleh aman a min ana gelh lou in, a taksa tung a a milim gelh mah tua lai ah chiangtak in gelh hi.

A min a hon gelh khit tak in huai Pequod nawsia in vakvial ding ka sawm uhi. Huchia ka pai lai un mi lamdang tak, trop nepnuap khat in a hong naih a, "huai Pequod a tuang dia suai va kai na hi uh maw?kai mah ute maw?" Chi in hong dong hi.

"Hi, kai mah ung ei. Bang deih na hia?"

"Huai na suai kaihna lai ua na kha utoh kisai a omkha hia?"

Ka theisiam kei. "Bang e na gen? Tua na gen chet bang chihna ahia?" Chi in ka dong thak hi.

"A, poikei. Na neihlouh ule thil hithei pi eive. Himahleh amah tuh hun na sa mahmah ding uh. Aman a nei daih lua. Amah van ging kumlui ahi" chi in hon dawng hi.

A gen omzia ka theisiam kei. Huai van ging kumlui a chih bang a genna hi hiam chih ka dong thak hi.

"Captain Ahab ahi. Amah na thei hia? Na kimuhpih khata hia?"

"Amah ngapi kap siam mahmah ahi. Banah hiai Pequod a captain leng ahi"

"Ah! Na gen dik lua. Suai na kai khinta ua, lungkhamna ding a omkei. Captain Ahab in longpu ompih ding ban ah amah dontu ding deih ahi. Pathian kiang ah captain Ahab ompih longpute tung a zahngai ding in ka ngen gige sek hi. Pathian in hon ompih henla, na tung uah hehpihsiam hen aw." Chi in tua mikhual pa'n hon paikhiat san hi.

Queequeg toh tua mipa tuh kilimneih hi ding in ka ngaihtuah uhi. Himahleh a min ka ngaihtuah thuk deuh chiang in Bible a Elijah ka phawkkhia a, thil hoihlou tung dingte ana genkholtu ahihdan ka theikhe thak hi.

Huai nung ni bangzahhiam sung in bangmah thiltung chiamteh tham ding a om kei. Ka long uh kum thum mawngmawng khual zin ding a kisa lel tuh ka ngak uhi. Captain Ahab ka muhnop thu ka gen zihzeh a, ka gen teng amah hoih na ahihdan leh long a hong paipah ding ahihdan thu hilh in ka om zel hi.

Long a tuan a hong hun ta. Himahleh captain Ahab ka mu naikei. Ka muh ngeilouh longpu khat na sem ding chih ka ngaihtuah chiang in ka ngaih a pha thei hetkei hi. Zingkal baihtak a longkhawlna nawse ding chih ahi. Zinglam dak guk vel in ka tung ua, mei a sah luat ziak in thil muhchiang haksa sim hi. Ka ma uah longpute bangzahhiam pai uh ahi chih ka thei a, himahleh chian tak in ka muthei kei hi.

Ngamkhat in ka nunglam uapan in hong kisam a, "khawl un" a hon chi hi. Khawl a ka nunghei leh Elijah ka nung ua ding ka mu hi. "Nougel in huai long a tuang sawm nahi uh maw?" Chi in a hon dong hi.

"Hi. Tham e. Tuni a paita ding kahi uh. Hiai nang buaina ding hikha lou ahi"nuamsa lou kawm tak in ka chi hi.

"Mi bangzahhiam huai longpi lam zuan a pai na mukha hiam?" Chi in a hon dong a, "hi, longpute ka mu uh. Himahleh ka muchiang theikei" chi in ka dawng nawn hi. "Himah e. Muhtheihna lam a chau a. Himahleh huai mite muh sawm un. Ka hon mukha nawnkei ding chih ka lau. Na nih un mangpha" chi kawm in a hon kihepmang san hi.

Long ah ka tuang ua, huchi in ka tuannung un dakkal kimkhat ding khawng in Pequod in a khualzinna a hon panta hi. Captain Peleg in a hon enkai in, thupiak khawng a hon bawl hi. Himahleh long in a khawlna mun apan tuipi tung a tun tak in, tuipiau lam a pai ding in Peleg in amah pi dia hong kuan long neu a tuang in a hon nawsia hi.

Huai hun tan in captain Ahab ka mukha naikei uh. Long a nasem ka meltheih tak bangzahhiam bel a om uhi. Huaiteng lak a heutu a om tuh Starbuck ahi a, amah mi gawng ahi a, a hangsan mel mahmah hi. Himahleh a khonung in, aman a nu leh pa tuipi tung ah ana chaan ta a, huaiziak in a poimoh luat keileh hinna lauthawnghuai dinmun te ah amawkna in gamtang lou hi.

Amah' zom in Stubb a om a, aman laizial hai mahmah hi. A laizial a mukte kikal ah muhtheih ding in om gige hi. Mi chihnuam, kipakthei leh mi hangsan tak ahi.

A thumna pa ahihleh a min Flask ahi a, amah a ding in nga leh ngapi ben khawng chiamnuih bang lel ahi.

Hiai mi thum teng in nga benna long Pequod a enkai uhi. Amau a ompih ding un long sung a thalkap siam khat chiat a kiteel uhi. Queequeg ahihleh Starbuck in a teel kha hi. Thal kapsiam dang nih, Tashtego leh Daggoo leng a om uhi. Tasgtego pen ahihleh Massachusetts apan a hi a, Daggoo ahihleh Africa apan a hi. Tashtego in Stubb kithuahpih in, Daggoo in Flask a kithuahpih hi.

Hiai lawm teng thum in long etkaina kikhel ua, huaiziak in captain Ahab muhna ding hun lem ka mukei hi. Muh ding leng banghiam chi ding a muangmoh gusim in ka kithalawp sim hi.

 

Lettu: Kattie Mawite © thaikawitongluan.com

Add comment


Security code
Refresh

© 2017. Thaikawitongluan.

We have 9 guests and no members online