Exclusives

MOBY DICK - III

MOBY DICK

www.thaikawitongluan.com

BUNG III

 

"Kokovoko ah ngapi bengna long ah ka tuang a, tuikulhgam khat ah hon nga hi. Long a captain pa kiang ah amau long a pai phal ding in ka ngen a, himahleh a khatveina in a hon phal kei. Keileng lunglel a tawp mai lou in kei longneu zang in a longpi hong paina ding ah kana ngak hi. Long hong pai ahi chih ka muh tak in kei longneu ka susia a, tuilak ah a tum hi. Huchi in ama' long ah kava tuang hi. Himahleh captain pa'n a hon ngai nai tuankei.

Himahleh kumpi tapa kahihdan a hon theikhia a, banah hon panpih kei leh si ding kahi chih thei ahihman in a long a tuan ding hon phalsak hi. Huchi in hiai nou omna mun lam ka hong tungkha thei hi"

"Huchih ahihleh  na lalgam lam ua kiknawn pah na sawm hia leh?" Chi in ka dong a, "longpute omdan ka muta" honchi hi. "Khristiante nasan gilou tak a gamtang thei uh ahi chih ka mukhia. Kei kumpi ding a chinlou kisakna ka hon nei hi. Kou khanggui a kumpi an hisa 30 te sang in ka siangthoukei zaw. Ka pu ka pate bang a siangthou a ka kingaihtuah theih chiang in kumpi in ka pang pan ding"

"Ahihleh, tuhun tak a bang hih sawm na hia?"

"Tuitung a zin a, Khristiante tenna mundang muh utlai kahi"

"Kei leng zin ut kahi. Ngapi matna longte a pai ut zomah kahi" chi in ka hilh hi.

"Ahoih e kei leng nang tuanna ah ka tuang ding. Queequeg tuh alawmpa toh a paikhawm ding ahi" chi in hon gen hi.

Huai ka zak in ka kipak hi. Ka kipahna thuahnih a pha. Khatna ah, amah ka lawm ahi. Anihna ah, amah thalkap siam ahihman in amah apan in ngapi kap ding dan ka zilthei ding.

A zingnawn in ka khualbuk zatman uh, ka nih ua ding ka pia hi. Ahitak in, zannitak a hon sumpiakte apan ka piak ahi. Huaizoh in van koihna bawm ka khel a,ka vante uh ka koih hi. Huchi in longsung a vankoihna mun lam ka zuan uhi. Ka paikawm un Queequeg in a thiltuah lungluthuai tak hon gen hi. "Hiai vanbawmte ka muhtung in lamdang kasa mahmah. A zat dingdan leng ka theikei. Tuitung a ka zatzel ka vanbawm ka gakbelh a, ka liang ah ka puakthoh" chi in hon gen hi. A thugen ka zak in ka nuihza lua a, "mi'n hon nuihsan lou maw?" Chi a ka dot leh, "tham. Mitengteng in hon nuihsan uh ahi" chi in hon dawng hi.

Tangthu lungluthuai dang khat, amau gam lam a thiltung hon hilh nawn hi.

"Kougam lam ah kitenna a om chiang in kuangkum lianpi sung jubi ngeklai tui nam hiauhiau sun ka chiindan uh ahi. Huai kuangkum tuh mipi moulawmte annekkhawmna a kiphah phek phanthoh tung ah kitung zel hi. Khatvei, sumsinna longpi lianpi khat Kokovoko hong tungkha a, a captainpa tuh zahtakhuai tak ahi. Huchi in ka sanggamnu melhoihtak te kitenna ankuang umna ah ka chial uhi. Huchi a mouneipa mau inn a chialte teng a hong tunkim tak un, thungetna thumna neih a hong hun hi. Longpi captainpa leng khual zahtakhuai a puan in om a, siampulian leh kumpipa kal ah dinsak in om hi. Huai kuangkum lianpi pang a kingai in ana ding hi. Thungetna a kizoh tak in siampu lian in a khutzung siangthou tuh huai kuangkum sung a kikoih tui siangthou sung ah hon diah hi. Huaizoh in tua tui siangthou tuh mipi lak ah kihawmkual ta hi. Captain pan leng siampu lian in a khut kuangkum sung a a diah mu ahihman in, amah leng khual zahtakhuai tak hi a kingai in tua kuangkum sung ah a khut hon sil hi. Khutsilna kuang lianpi hi dia gingta hi ding ahi"chi in hon gen a, sawtlou nung in, "bang a na ngaihdan? Mipite nui lou ding in na gingta hia?" Hon chi hi.

"Hi, nui mah tham unte" chi in ka dawng a, "noulamten la thungetna na nei zel uhia?" Chi in hon dong nawn hi.

"Hi. Himahleh kou neihdan leh nou neihdan a kibangkei. Nou na neih chiang un nuailam ngakawm in na gen ua, kou ahihleh nek ding hon petu' lam nga a dak kawm in ka gen uh. Vatawt hihdan zui kahi uh" chi in ka dawng hi.

Huchih sung in long a vankoihna ka tung uhi. Huaimun ah long lianlou Moss kichi in honna ngak a, huai tuh Nantucket tan hon tun ding ahi. Tua long ah ka hong tuangta ua, tuipi etlawmna te khawng en in nuam ka hon sa panpan ta uhi. Long a tuang mi bangzahhiam ka pha ua, a khenten  Queequeg hon chiamnuih bawl uhi. Alak ua mi khat in chiamnuih khengval kha in Queequeg suheh kha a, Queequeg in leng tua pa man zok in vanlam ah vawktou hi. Tuang a hong tunsuk tak in, kiptak in tuanbelh a, kintak in a buuk hon pan in sawtpitak a hiip nung in kei hon pia hi.

Tua mipan lamdang sa mahmah hi. Huchi in longpupa sam in Queequeg hek hi. Longpupa'n leng Queequeg kiang ah, "bangziak a na huchih ahia?  Hihlum kha thei nahi" chi hi.

Queequeg leng keilam ah hong kihei in, "bang a agen?" Chi in hon dong hi.

Mipa lam kawk kawm in,"hiai mipa that dektak nahi a chive" chi in ka gen hi.

Queequeg in leng a mai gial belbual a hon hei a, "ken hiai that dek maw? Amah nganou eivele. Queequeg in hiai tuk a neu nga that ngeilou. Queequeg in nga lianpipi ahi a that" chi in hehsim tak in hon genkhia hi.

"En ou. Nang sasial ne pa. Hiai bang a na gamtat nawn leh hon that ding kahi" chi in longpupa kikou khe loiloi hi.

Himahleh, longpupa et hun ahi. Huchia ka om sung un ka long uh a hong buaidek hi. A puanzakte a zakdan diklou ana omkha a, huaiziak in ka long un hon sawi tuah noknok hi. Queequeg in a phohkang pa peng a omna apan kitolhkhia hi. Kuapeuhmah in ka lau chiat ua, let theihtheih len in long vei leh tak a kivei doihdoih tung ah ka om uhi. A tung a tuangkha te leng a geilam manoh in paikhawm ua, etthoh maimah uhi.

Huchih kal in Queequeg in a khihna khaute ana enkai in, a dalna kibawlna ah khihkip in, a langkhat bangmah a khihlouh in koih hi. Bangbang hiam buaipih in buai in buai petmah hi. Sawtlou nung in ka long uh a ngeina bang in hong tai thei nawnta hi. Tuilak ah Queequeg a hong kizap phei a, long ah hong kal nawn hi. Puanak silhlou in kawngchiang dawk a, a taksa hoih leh hattak muhtheih in om hi.

Hiai mihangsan pa kana en khop hi. Himahleh Queequeg in a hotkhiat nop pen ka mukei uh. Tuilak ah ana tum hi. Queequeg in leng sawtlou dakkual a, tuilak ah tawmlut nawn ngal hi. Minute tamlou nung in ka mukha nawn. A khut langkhat a hon vaikhia a, alangkhat in tua mipa khiphawklou kai hi. Ka long un leng minihte omna ka pha pah ua, long sung ah ka kailut tou uhi. Huchia long a a om tak in tua mipan leng khua hon phawk nawnta hi. Mi tengteng in Queequeg hangsanna ziak in khut ka beng uhi.

Longpupa leng Queequeg tung a akampau zatte a kisik petmah a, ngaihdam bang ngen hi.

Huaihun apan in Queequeg toh ka kinaineh in ka om a, tangkhat kisa nawnlou in, amah toh ka om chiang in ka lungmuang a, bit ka kisa hi.

Queequeg in hangsan tak in hih mahleh kipahman khat leng la nuamlou hi. A deih sunsun tuh, tuisiang, a mai a tuipi tui omte phiatkhiatna ding ahi hi. Huchia a mai a phiatzoh in a puanakte a siangthou zaw in hon kheng hi. Huaizoh in a buuk hon lakhia in a hon tep a, "hiai meridian gam tengteng ah thilteng kibang vek lel ahi. Kou sasialne ten Khristiante ka hutkhiat ding mah uh ahi" chi hileh kilawm hi. Huai nung in bangmah gen ding thupi lua omlou in Nantucket ka tungthei uhi.

 

Lettu: Kattie Mawite © thaikawitongluan.com

Add comment


Security code
Refresh

© 2017. Thaikawitongluan.

We have 11 guests and no members online