Articles

DAMNA BUKIM TOUPA KIANG AH

DAMNA BUKIM TOUPA KIANG AH

By: ZM Tonsing | www.thaikawitongluan.com

Hiai tungtang 'Mite a Dia Puakgik Tuntu' chih ka article ah neuchik kamteh khazek mahle'ng tangtak in ka na gelhkha kei. Gelhleng ka sawmlouh; mangngilh vengveng ka ut himahleh zanlam ka mang (dream) a ka na mangmat khak ziak in ka lungsim ah hong om thaklua a, thului simpi bang mahleh hon khonung pholhsuah ka hi zaw.

Thului chimahle'ng hunsawt paibel ahi naikei. Pawl 12 ka hihlai ahi. Rayburn a kai ka hi a, zingkal khat college kai di'n ka kisa hi. Necktie chihlouh ka form dangteng ka silhkhit in kuan di'n ka kisa a, ka kuanma deuh in limlang a ki-en kawm in ka necktie ka khih hi. Ka khihzoh ma in va veilam khutpi ahong liing deldel (vibrate chimaini) a, ka khutpi in bangmah hihthei nawnlou ahihman in ka necktie khih chuh ka khihzom thei nawnta kei. Lamdang ka sa a, himahleh patauh di'n ka koihkei.

Huai ka veilam khutpi liing deldel pen ka taklam khut a va khoih a, ka malis (sawizoi) zekchiang in apha a himahleh, necktie ka va khihdek nawn chiang in ahong kipan thakzel hi. Bangzah veihiam hichia ahong om chiang in patauhna khat ka nei a, ka taklam khut a le va sawizoi tuanlou leh bangmah lohlou in huai ka khutpi liing deldel pen ka en-en hi. Sawtlou in huai ka khutpi liing deldel pen in maban ahon sawn a, ka khutzung dangte honpeh in ka ban ahon zuitou ngal hi! Lamdang sak leh patauh thuah in bedroom a ka omna a kipan ka u sam kawm in common room a ka u kiang zuan in ka taiphei a, ka u kiang ka tun toh kiton in hihtheih nei nawnlou in ka puksuk hi. Ka u'n le hon pom in ka min khatvei ahon saptan ka thei chiang a, huainung a aw leh a thawmgingte dai hiaihiai (fade) in bangmah ka phawk nawnkei.

Dakkal bangzah hiam zoh in khua ka phawk a, lupna tung ah ka na lum maimah hi. Ka zul ah mi bangzah hiam a om banah ka school uniform tengtoh lum ka hihziak in lamdang ka sa petmah hi. Himahleh, sawtlou nung in ka om dante ka ngaihtuah khekiik thei a, ka khasiattha bang ahongsuak petmah hi. Ka taksa pum ah hiai anuamkei chi a gen di ka neikei, himahleh ka tha bel a beipetmah. Ka halhkhiat tak in damdawi inn lam zuan in ka pai uhi.

Damdawi inn ah Dr. Liangoumuan Samte ana duty khak ziak in ama kiang ah ka ki-ensak uhi. Ka buaina leh ka omdante khawng ka gen a. Doctor pa'n lungkham gukna khawng nanei hia chi'n honkan mahleh huaidan neilou ka hihziak in neilou chi'n a dikmah in ka dawng. Sawtlou paita a ka spec power khek ka hi chih ka genleh huai 'effect' hikha maithei chi'n ka spec power enchian thak di'n ahonsawl hi. Huchi'n ka mit va ensak thak leh spec power khawng ahon velchet saknung un huailam ah ahoihlouhna leh diklouhna omlou ahi ahon chi uhi. Kei mahmah leng zingkal a khophawklou a om himahle'ng tua ka tha a bei chihlouh a dang noplouhna neilou ka hihman in innlam ka kiik uhi. Doctor pa'n damdawi leh nek di ahon piakte bel ka ne veve.

Ka taksa tung a bangmah noplouhna neilou ka hihman in a ninawn in college ka va kai hi. Class ka laklai un zan a ka khutpi a liing dan geih in ka khadang (khabe lak) ahong liing deldel a, kei utthu a ka lingsak hilou ahihman in kei utthu a khawlsak thei ka hikei. Mi hon muh di lau in ka kunsuk dedu a, ka kam kichiptuah toktok ahihman in ka chiltui khawng ahong takkhe zungzung hi. Ka lawmpa'n bel hon theihna chiang khat anei a, himahleh bangmah hon genlou ahi chih akhonung in hon hilh hi. Milak a mualphou tak a ka om di Pathian in phallou ahi ngei diing a, vangneih huaitak in bangmah chilou in ahong pha hi.

College kaitawp inn ka tun in sun a college a ka om dan ka sungkuante ka hilh sekei. Nitaklam ann nekhin, konglam a ka pawtleh sun a ka om dan chet in ka kam hong om nawn hi. Keile insung ah ka lut ngal a. Ka theihlouh kal a tunglam en kawm leh zukham bangmai a pai duangduang ka hi ngei di - ka sungkuante'n honmu in ahon naihphei uhi. Himahleh ka kituahma un ka puksuk. Ahi a, hiai hun in bel zan a khophawklou a ka om dan ahikei, khua ka phawk a himahleh ka om dan a dikkei! Insung lau in kholak a taipawt sawm in ka kisa a, huaikia hilou in nidang a pautam khollou pa chu ka pautam petmah! Himahleh, bangteng gen ka hia chihzaw ka theituan kei. Khua ka phawk a banah ka omdan leh gamtatdan te khawng theihna chiang nei mahle'ng kei utthu a ka om hilou a, huaiziak in kei thunun theih himawklou hi. Ka taksa tung a keisang a thuneizaw om chihna ahi! Ka Palian in ka tung ah thumna honnei in huchi'n a zia ka om deuh hi.

Ka tha a bei petmah. Hunsawt tak ann ngawl toh kibang in ka om dekdok a, ka gil kial in a kial maimah hi. Himahleh, ka taksapum ah noplouhna himhim a om kei, tha ka neikei chihthu lel ahi. Huchi'n a nitakmah in damdawi inn lam ka zuan ua, damdawi inn ah glucose khawng kikhai in zankhat ka giak uhi. Ka om dante theilua ka hihman in ahon phaknawn khak di ka lau petmah a, Pathian kiang ah thumna a guk in ka nei den hi. Huanah, a diklel a gen in damsuah di'n le ka kikoih kei, thil teng ah ka hun nanung dan ngen in ka koih hi! Pathian hehpihna ziak in zankhua a buaina tuaklou in zing nisuak kilawmtak mai ka mu a, a guk in Pathian kiang ah kipahthu ka gen den hi.

Imphal lam a va ki-etsak mai di bang lungsim in om mahleh ka damlouh dan et in damdawi lam siamte a kipan a damna ngah di hihmellou hi. Ahi a, ke'n bel Pathian banah amau ah muanna ka nei veve hi. Huaiziak in, Imphal lam a pai ka lunggulh banah va paipah khawng ka ut hi. Dam ut ka hihman in. Himahleh, mi khenkhat in huailam sang a, Pathian kiang a thumdam theite kiang naihzaw dia ahon gen ziak un, Sielmat ah thumsakpa kiang ah ka va pai uhi.

Huaihun ah Pathian in thumnate hon dawng in, thumsakpa zang in ka damlouhnate hon lakmangsak a, tunitan in hichibang buaina tuak nawnlou ka hihman in Pathian min ka phat hi! Ahi a, hichibang damlouhna tuak nawnkei mahle'ng tutan inle ka lung anuam thei tatak naikei a, huailai a ka om dante theichianglua leh 'feel' theilai ka hihman in ka taksapum a neuchik anuamlou ahong om chiang in ka damlouhlai ka lungsim ah hong kilang in, huaitoh ka mekbelh khawm ka pahpah sek hi.

Hun tomchik sung damlou himahle'ng muhtheih in ka gawng a, athau ngeilua hikei mahle'ng huai ka damlouhma a neuchik ka thauna pen tutan ka ngahkiik zou naikei hi! Ahi a, hiai ka damlouhna tungtang ah kuamah ka mohsa kei a, Pathian tung ah vuina le ka neikei, sisa hingkik toh kibang ka hihna ah Amah ka naihna diing a Pathian in hon bawlsak hi'nte chi'n Pathian kiang ah kipahthu ka genzaw hi. Huanah, hichi bang a ka tung a gamtangte leng ka ngaidam.

Hichibang damlouhna, kibawlsiatna chihte thilthak ahi zenzen kei. Keituahma tham aleng mitampi'n ana tuakkhinta ahi. Thil hitheimah ahi chih ka pom. Himahleh, i hon tuah hial chiang in gintak haksa khonung phing a, ka tuah ngoihngoih himahleh ka gingta nuamkei lai! Ka gingta utkei!

Bangteng hileh, hichibang haksatna, nat-le-sat i tuahte tungtawn a Pathian in zillai honpe nuam hizaw kha diing hi. Hun paisa in Pathian phawklou in keimah utdan leh nopsak dan in ka na gamtang chihna hikei mahleh hiai ka tuah akipan in Pathian lam naihsem hi'n ka kitheizaw a, ka kipakzaw hi. Pathian eilam a apang nakleh bangmah in hon zoulou ahi chih ka chiang. Huanah, hichibang bawlsiatna leh haksatna te kuamah kiang ah tung nawnkei leh chih ka thumna leng ahi.

25 April, 2017 © thaikawitongluan.com

Add comment


Security code
Refresh

© 2017. Thaikawitongluan.

We have 35 guests and no members online