Articles

HAN VUAK!

HAN VUAK! (EASTER MESSAGE)

By: Kattie Mawite | www.thaikawitongluan.com

Hiai chiamnuih sim masa zual ni: Pata kihouna

Ta: Pa, Jesu Khristmas teng a hong piang ahihleh a tam ta mah di maw?

Pa: Bang a tam tuan mawk dihia. Good Friday teng a that tawmtawm a kei ua hia!

Chiamnuih minthang khat ahi. Hiaite pata a din bel Khristmas leh Good Friday in tuambikna leh omzia neilou bang in langthei hi.

Nang a ding in la?? Jesu a pian mun zahzah leh a sih mun zahzah in han apan leng thoukik mun hi.

Bangziak a thoukik hiam? Gingtute muanna a thawn a suah louh na ding ahi.

Bangziak in? A sih ding a genkhol a, sih leng si taktak mah hi. Athohkik ding leng ana genkhol a, thoukik kei leh bang a chi dia? Romte 4:25 ah, "Huai Jesu tuh I tatlekna ziak a matsak a om a, siam i tanna ding a kaihthoh a om ahi" chi in ana kigelh hi.

Ana thoukik lou hileh gingtuten siam kitang lou ding hi kha ding ahi. Khrist ei a ding a ana sihkhak kei leh bel, siam tangsak ding a thounawn pa ah tan bangmah I nei kha kei ding hi. Mi thupi leh mi lian tampi ana  piang ua, ana si uhi. Himahleh thounawn zaw Jesu Khrist lou ngal a omkei.

Mikhialte tatna ding a a hinna ana piakna in mikhial, amah gingtate a ding in hotdamna ana peta hi. Tua mah bang in a thohnawnna in siam ana tangsak hi. Han vuak in bang ensak hiam? Jesu eite khelhna teng pua in Khros ah a si a, tua khelhna teng mah toh vui in a om hi.

A thohnawnni in han a vuak in a om a, Jesu ahihleh a taksa leh kha mahmah toh thounawn in, han pen a vuak in nawsia hi.

A sihna a sikhawmte tuh a hinna ah peng hingkhawm in thounawn khawm uhi. A champha chi a, zat ding ahihziak a zang mai hilou in, ei mimal a din bang hamphatna a hon tun a chih ngaihtuah din hoih mahmah hi.

Tu a hunlai, I deih lampi tel thei a I om lai a, amah I tel kei leh, den chianga siamtansak na dinga thounawn pa'n Pa' mai ah siam hon tangsak in a hon gum na diam? Nangmah deihtelna a kinga ahi.

©thaikawitongluan.com

Add comment


Security code
Refresh

© 2017. Thaikawitongluan.

We have 29 guests and no members online