Articles

TEK NUNG VUAI NUNG A

TEK NUNG VUAI NUNG A

(Na gen di na theihkei leh, na genlouh di le thei oh!)

Kattie Mawite | thaikhawitongluan.com

Mihing a piangkhia taphot mel kibang chet, ngaihdan kibang chet, lungput kibang chet kichi a om lam kitheikha nailou hi. Om nawn ding inleng a gintak huai kei. Tuaban ah, thudik, diktou den ding khat tuh, mihing a zawng om a, a hau leng a om. Khristmas zangmun deuh a om a, zangtawm zaw deuh leng a om. Dam a i dam nakleh, i zatdan pen thutuam, Khristmas bel i zangtou zel lai ding hi.

Mihing mahni deihtel dandan a pai a, a hih peuhmah a lohching ziahziah, a tup peumah tangtung ziahziah a om letuh khovel a mi enhuaipente lak a khat ahi ding hi.

Leitung a khosa ihi a, nek-le-tak ngawl thei kuamah ki-om lou hi. Nei sasa, hau sasa a leng zonbeh lai mi a om hang in, ngolh zenlouh na ding a na hahtak a sem leng a bei tuankei. A bei ngeikei ding.

Mi paunuam a om a, pautawm deuh leng a om. A thugen nektak khenkhat a om a, mi kapkha thei di zawng ngen a kampau  zang leng a bei tuankei.

Mi paunuam leh maitaite a thuahnuam a, mi lungsim kawi nei mi a thuah hak. Kiliansak, amah lah bangmah hituan samloute thuah sang in, zawng a i theih, mi kingainiam thuah a nuam zaw.

Mi thadah sang a mi taima a ngaihhuai zawk bang in, mahni butbut a bu sang in gelkhawl vengveng a khosa mite a a mavang zaw uhi.

Mi a muhmai a le a siatna lam kia mutheite sang in, mi hoihna neuchik leng kipahpihthei mi thuah a chidam huai zaw.

Mi khosakna leh dinmun thei leng hilou, mi'n bang tup nei ahia chih thei leng hituan sam lou, ana gal gengen mawk mite a pil chiang un i gam changkang zaw ding in a gintak huai.

Koppih nei ding a teksia vuaisia leng hiloute nasan lengkul tangsak pah! Mi a gal a en vengveng in, a om didan teng gensak pah sawksawk! A hoihlouhnate kua dot leng hilou a gen kithalawp!

Kuahiam in thilhoih a hih leh, "amah hih din kilawm kei, amah di banglou tak in" chih khum sese.

Sepna a hon mu a, 'kipahpih huai ei' chih sang a, 'chi vanglak'. Mi'n, 'tulai hiai ahihkei leh huai va zil inga......' a chihleh, 'tek nung vuai nungnung a va zil lailai' chihsan sese.

Khosak haksat ziak a khawlsan thei kua om tuan ahia? Khosakna gelloute lah mimuh lou. Maban khosakna di etziak a kuahiam in banghiam lametna toh ava zil leh demsak a, mi lungsim nattheihna di zawng a na kap heihai sese. "Hoihlua, na lunglut nakleh zil ding mah ahi; Hiai tekha hoihtak a hihte lamzang lua uh ahi; hiailam a semte'n khosakpih mahmah uh ahi. Na hihhoih lua" chi khawng in ana kum leng kua heh ding ahia?

I genpih theihkei lelah gendah mai leng!

Na hahsep leh uanglua sa, semkei leh thadah tangsak.

Kizun zek leh beven, kizunkei leh trop.

I lungput uh dikkha nai mahmah lou a bang. Mi' insung, mi mimal vai leh mi khosakna i va buaipih luat sang in ei ma chiat khuat leng i khangtou baih zaw diam?

Ei toh kisai lou peuhmah sai dan siam in, mi lungkesak leh lungsim nasak ding kampau zang kei thei le'ng.

Siamsin utte a lunglut nak uleh sinsak ni. Tulai in temsau sang in laikung in thil a hihthei zaw. Siamsinna in tawp a neikei a, tektan dong a siam sintou dingte ihi.

'Tek nung vuai nung a' chih kampau zat kidam ni. Huchibang kampau na zatkhak a, 'gen ding na theihkei leh, na genlouh di le thei oh' hong kichih khum leh zadah ken!

© thaikawitongluan.com | Kattie Mawite

Add comment


Security code
Refresh

© 2017. Thaikawitongluan.

We have 6 guests and no members online