Articles

THUK NIH KIKAL A PIANGTHAK

THUK NIH KIKAL A PIANGTHAK

Kattie Mawite | Thaikawitongluan.com

In tung ah ka kaltou a, tukvelh(tohlet) a dakkhia in, intung kimu zihziahte ka en kha nilouh hi. Ngaihtuah luat nei a en leng ka hikei. Huih khawng a nun hiauhiau ziak a nuam sa a ding kha den kahi a, huchih kawmkawm a khodak ka hilel zaw hi. Ka ngaihtuah mumal chih ding leng a om tuankei.

Himahleh huchia ka dak lai in ka thilmuh khat in ka lungsim hon la mahmah a, sawtlou huai en in ka ding lai a, huaizoh in innuai lam ah ka paisuk nawn hi. Ka thilmuh bel ka ngaihtuah zom nawn tuankei.

A zingchiang zingkal in vuah a zuk ziak in khua a vot sim hiauhiau a, ihmut leng nuam a hingei ding a, ka khangma kha sim zozen hi.

Kintak a thoukhe fitfit in gate lam ka manoh ngal a, vuah a zuk chiang a news leng kongkhak teptuah a hong koih sek hiven, huai zingkal in leng mai phiat ma in tua news, The Lamka Post kava lakhe pah geih a, a thupi  teng en in, ka koihkhia a, mai khawng kava phiat in kava kihah siang hi.

Ka zoh in tua news tawi in ka pindan ah ka lut a, ka sim panta hi. JAC-AKT te' thusuah leh a heutu kilepdan bang, leh damlou panpihna pia, Henglep lam a unau damloute panpihna  pia  chih khawng abanban in ka simsuk daudau hi.

Zing dak 6 bang hong gingta ahihman in kei leng pindan apan pawt in, kava tuhalh zual hi.

Anhuante bang leng hong kuanta uh ahihna toh, khua a votsim ziak in mei awi ding in ka news toh anhuan in ah kava lut a, ka news tawi pen anhuante sim ding a pia in, thuk nihte' kikal ah kava tu a, pau lou phunlou in mei kava awi hi.

Paukhe kei mah leng ka lungsim a paihat mahmah a, zannitak a ka omdan leh ka thilmuh khawng ngaihtuah in bangbang hiam ka suangtuah nilouh a, news a ka thil sim khawng ngaihtuah kawm in kava tukun ngetngut zozen hi.

Kun zen a kava tut hang in kuamah kei hon buaipih man a omkei. Mahni na chiat sem in a buai mahmah ua, news leng pe mahleng a simna ding hun a nei nai tuankei uhi.

Nungak khat kihi sam ahihna ah khanvual enna bang kinei a, mi khosa bang a ki-eng hun tam thei mahmah hi.

Mi neih bang kideih sam, mi phone bang phone kideih sam, mi silh-le-ten bang kideih sam, mi inten-louten bang ki-eng sam. Himahleh neizou ngei ding kibang lou. A neih dingdan ka ngaihtuah mai in leng ka theibun tuankei. Mi bang hausa ka sathei mahmah a, a deihdeih uh neizou bang in ka ngaihtuah sek hi.

Thilkhaam zuak a kipei pawl bang, dangka sum deihtak luat ziak a gu pawl bang leng a om tham. Huaite lah ka ngaihtuah chiang in deih tawk leng leeng ka sisan in a ngamkei a, ka utzawng leng a hituan sam kei.

Huchi bang ngaihtuahnate'n a chang in hon lunggim sak mahmah a, leitung a gou leh neih-le-lam etlahna ziak in leng a chang in kingaihsiatna bang omthei mawk leh kilawm sek hi.

A chang in, mi tuk in hau zen kei leng leeng, a poimoh hun a tasam guigui tellou in zatkhiat theih ding kinei bek leh zaw ka chih vungvung hun a tam mahmah hi.

Huai zingkal in leng, ka fee ding khawng keimah ka kiloh tawm, piak lah hunta, lah ngah thei mai lou kahihziak in hiaibang ngaihtuahna ka lungsim ah hong lian mahmah nawn hi.

Ka inpam uah tuma deuh in nu ithuai mahmah khat in a tangtawn gam ding honna zotsan hi. Zannitak a ka thilmuh bel hiai ahi. Nidang in a in uh a vak phingpheng a, khavak nitak diak bang in huihvot kisemsak in a in kongtual khawng ua tutna ding in etlahhuai petmah hi. Himahleh, tu in bel a mial bikbek a!

In hoihtak a hi a, deih a tel ding hileh leng sithuai lou ding pawl khat ahi. Himahleh tu in a mialta. Hon hiptu ding a insung ah meivak leng a tang nawnkei.

A tate uh sepna tuamtuam ziak a in a om ding omlou a himaimah uhi.

Hiai tekhawng ngaihtuah in ka maimial hial a, ka kiang a gamtangtangte thawm leng ka zakei zou hial hi.

Mi enna na kasa a, himahleh dena ka gen in hoihtak luahlouh a om khawng ka ngaihtuah khawm kha bualbual zel a.

Ka lungsim a kisual nilouh a, kei sum-le-pai deih a buai, pam a te lah in hoihtak nasan luah louh a koih uh. Khovel a mak kasa a, theihsiam haksa kasa. A haute' zatval leh zatlouha a koihte khawng uh a neizou lou deuhte khawng in zang le uh a manphat maizen di toh! Himahleh a hithei kei. Khovel zaw a khel lua

Huaite kaneihtheihna ding in ka neih hetlouh leh ka poimoh mahmah dangka sum-le-pai ka poimoh nawn zel ngal a. Nidang a ka inkhangpa un, "zawn man leng piakpiak ngai ahi" a chih bang ka lungsim ah hong lang zozen hi.

A tawp in ka paukhe khong a, anhuante kiang ah, "Endih uh, khovel a theihsiam hak e maw? Neih-le-lam, sum-le-pai, gou-le-gam deih in i damlai un na thatheih in i sem ua, lah i sihsan chiang un bangmah a hinawnkei a. Hiai leitung thilte zaw etlah luat ding ana hilou hive aw maw? Hiaite ziak khawng in ikilunggimsak naksek na ua, manna bei mah bang sa hiveng aw" ka chi hi.

Amau leng ana ngaihtuah uhia, ahihkei leh ka gen ziak a hon dawng a hi duam a, huaizaw  ka theikei. Pupau in, "Na khualzinna lam ah in nava bawl ngei a hia? Gou-le-gam nava kaikhawm ngei a hia? An nanek a, na giahna di na muh nakleh bangdang taksap neilai nahia?" Chi in honna dawng hi.

A himah ve. Hiai leitung ka tangtawn in ding a hikei. Ka khualzinna gam lel ahi. Lei a kipan ka hi a, lei ah ka kiknawn ding. Ka hinna keia a hikei a, Siamtu Pathian' in hon zatsak leh kepsak a hizaw. Kei hinna kei a ahihlouh bang in mi hinna tung ah leng thuneihna ka nei sam kei. Hinna ka piak theihlouh bang in, hinna lak leng kei' sep ding a hikei. Kei van ka it a, mi' guk ding ka lauh bang in, mi van kava guk leng a siang tuankei. Pathian' Dan thupiak kalh ahi. Bangchikni chiang hiam in hiai lei ka pawtsan ding a, ka tangtawn gam ding ka zuan ding hi.

Hiai lei a neih dandan a lungkim a, Pathian lau kawm a khosate loungal kuamah enhuai omlou ahihdan ka hon theikhia hi.

Neih-le-lam a kipahna om hileh, kei a ding in kipahna ding san a om ngeikei ding a, mihausate'n leng lungkim tak in a sepsa uh a ne hiauhiau ta ding uh.

Huailah, 'koilak ah?'chihte himai.

Ngaihtuah leh buaipih luat louh ding thilte buaipih in, ka omdetna ding mun kana phawk bankei dek sek a! Himahleh huai lah ka leitung hinna sang nasan a poimoh zaw ahi a!

Leitung thilte sang in, vanlam thilte ngaihtuah zaw leng i khualzinna gam ah leng nuamsa zaw ding ihihdan ka musuah thak hi.

Tapa taimang zaw vok an piakna mun ah a piangthak a, kei bel thuk nih kikal ah ka piangthak hi.

© thaikawitongluan.com | Kattie Mawite

Add comment


Security code
Refresh

© 2017. Thaikawitongluan.

We have 7 guests and no members online